Rune Fardal: personangrep og varmluft.

Eitt innlegg om Rune Fardal sin kamp mot Willoch og Bore i retten på denne bloggen fall han tungt for brystet ser det ut til.

Så tungt for brystet at han vil ha ein namngidd kommuneadvokat i Øygarden kommune sparka:

Lovheimelen Fardal tenkjer seg eksisterer neppe. Alle har ytringsfridom, og dei som kritiserer Rune Fardal. I eit lesarinnlegg i VG skriv Rune at han er oppteken av ytringsfridomen. Det stikk tydelegvis ikkje spesielt djupt – det ser ut til å vere enklare å rope på knebling enn å svare på kritikken.

No er eg ikkje advokat – ikkje i Øygarden kommune, og ikkje andre stader. Men det er ikkje viktig. For det er ingenting av kritikken mot Rune Fardal som er ulovleg. Den er tvert imot sakleg og korrekt. Det må Fardal tole når han trass alt søkjer merksemd på det viset han gjer.

Noko sak i kommunevalet vert det neppe. Fardal har ikkje evne til å settje dagsorden i Øygarden kommune med neit lesarinnlegg i VGoko alle ser er ei ikkje-sak.

Den einaste Rune Fardal avslører her er seg sjølv. For han svarer ikkje på kritikk med å påpeike feilslutninger eller faktafeil. Han svarer på kritikk med grove personangrep og å appellere til flokken av følgjarar han har.

Rune Fardal slepp pant i huset

Vi vil gjerne få gratulere Rune Fardal og Gisken Brungot med siger i saka mot ein psykolog, slik Fardal har hovert over.

I motsetning til Fardal kan imidlertid me litt juss, og me tek oss difor fridomen til å kommentere saka.

Eit par innleiande poeng:

  1. Khadkham, ekskona til Rune, engasjerte eigen advokat. Det var han som vann saka, ikkje Gisken Brungot:

Advokat Kaysers arbeid knyttet til innhenting av dokumentene fra tingrettssaken fra 2004, med påfølgende prosesskriv av 15. desember 2022, var etter lagmannsrettens syn nødvendig for å ivareta Khadkhams interesser i ankeomgangen, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Lagmannsretten er av den oppfatning at kravet på 18 750 kroner inkludert merverdiavgift erv rimelig for dette arbeidet.

Underforstått: Brungot greidde ikkje å ivareta klientane sine interesser, og det var nødvendig for Khadkham å engasjere kompetent advokat.

  1. Gisken Brungot leverte eit salærkrav på 959000,- for tingretten og lagmannsretten, til ein timepris på 2800,- + MVA. Som lagmannsretten skriv:

Basert på oppgitt timetall og krav antar lagmannsretten at advokat Brungot har benyttet en timesats på 2800 kroner med tillegg av merverdiavgift. Lagmannsretten bemerker at timesatsen som utgangspunkt gir forventninger om høyere innholdsmessige kvalitet enn det som fremkommer i de aktuelle prosesskriv og anke. Under enhver omstendighet er det samlede kravet for lagmannsretten på 207 200 kroner med tillegg av merverdiavgift vesentlig for høyt, også ut fra sakens art, omfang og kompleksitet. Saken er behandlet skriftlig i lagmannsretten, men salærkravet er i samme størrelsesorden som i saker med muntlig ankevbehandling i tilsvarende sakstype.

Dette kravet vart barbert til 52 500,-. For tingretten vart kravet barbert til 112 500,-. Totalt 165 000,- for begge instansar. Det som er verdt å merke seg her er at dette er kravet Willoch må betale. Rune Fardal heftar framleis for heile salæret, ettersom retten ikkje fastsette salær, kun kostnadsdekning frå motparten.

Retten kritiserer både kvalitet og mengde. Det er lagt ned mange timar, med svært liten kvalitet, til ein svært høg timepris. Til samanlikning løyste Kayser saka på 15 timar — og produserte dokumentasjon som faktisk førte til siger for Fardal og Khadkham. Om noko bør Fardal vurdere å gå til tilsynsrådet og klage på Brungot. For det Gisken Brungot får frå domstolen her er reint slakt.

  1. Rune Fardal sin argumentasjon rundt ein dom frå 2004 ser retten fullstendig vekk frå:

Dommen fra 2004, om eierforholdet til ektefellenes forrige fellesbolig, ble avsagt i rettsforholdet mellom Fardals konkursbo og Khadkham. Willoch var ikke part i saken, og utleder heller ikke sin rett fra noen av partene i saken. Det sistnevnte innebærer at HR- 2013-984-U ikke får betydning for foreliggende sak, slik Khadkham synes å gjøre gjeldende.

Dette har vore bærebjelken i argumentasjonen til Fardal, og vert fullstendig tilsidesett av lagmannsretten. Det retten (og advokat Kayser som representerte Khadkham) dokumenterte, var derimot at det var Khadkham som hadde kjøpt huset, rett nok ved hjelp av lån frå mellom anna Rune Fardal — og at det fanst kvitteringer på at desse låna var betalte tilbake. Retten er òg kritisk til at det ikkje vart avdekka i tingretten:

Lagmannsretten legger noe vekt på at Fardal og Khadkham allerede på dette tidspunkt kunne fremlagt dokumentasjonen fra tingrettssaken 2004, jf. ovenfor. Selv om det ikke er grunnlag for å frita Willoch helt eller delvis for sakskostnadsansvaret, har ektefellens forhold betydning ved den nærmere fastsettelse av nødvendige sakskostnader. Fardal og Khadkham kunne bidratt til å spisse både faktum og anførsler allerede for tingretten, noe som ville vesentlig redusert medgått tid.

  1. Denne saka endrar ikkje på utfallet av injuriesaka. Fardal skuldar framleis Willoch pengar, sjølv om han no kan motrekne 165000,-. Summen frå injuriesøksmålet er imidlertid større enn det, så det vil framleis vere ein del pengar han må betale Willoch. Med morarenter er det kravet oppe i 380 000,- sånn omlag, og veks stadig med gode 10% i året. Der er altså eit restkrav på omlag 215 000,- som må betalast. I tillegg skuldar han altså Advokatkonsult 959000,- i salær og omkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Vi vil få gratulere Fardal med å ha svidd av halvanna million kroner på å snakke stygt om ein psykolog!

PS: Bilen til Rune Fardal, med kjennemerke FARDAL er registrert på Khadkham. Den er regelmessig observert i Bergen med Rune Fardal bak rattet, og parkert på HC-plasser med Rune Fardal sin HC-tillatelse. Den er og observert i Kleivanevegen 5. Er skilsmissa reell, eller er den pro forma for å halde kreditorar unna?

Familiekanalens klage på Lotteritilsynet

Rune Fardal har i den senere tid hevdet at han urettmessig er fratatt grasrotandelen.

Tilsynet

For å få den tilbake har han derfor startet en kampanje mot Abid Raja, som er kulturminister, der han krever den tilbake. Det vil neppe føre frem, for departementet er ikke klageinstans – og departementet har ikke instruksjonsrett:

Departementet kan gi generelle pålegg til Lotteri- og stiftelsestilsynet, men ikke instruere Lotteri- og stiftelsestilsynet i enkeltsaker.

Det samme gjelder selvsagt lotteriklagenemda; Departementet har ingen instruksjonsrett i enkeltsaker. Om departementet skulle gå inn og instruere i en enkeltsak vil det altså være brudd på forskriften, og sikkert et tema EMD ville hatt et ord med i laget om.

Videre argumenterer Rune Fardal og Familiekanalen med at andre organisasjoner som ikke er berettiget får støtte. For et par av organisasjonene han lister opp kan det nok reises spørsmål om de er berettiget eller ikke, ut fra kriteriene; for andre misforstår nok Fardal reglene litt.

Videre så er ikke Rune Fardal på kant med en bokstav i forskriften. Han er på kant med mange. At det tilfeldigvis ble begrunnet med at han har virksomhet utover det rent lokale eller regionale handler nok mer om at det var enklest å dokumentere, og nok til å konstantere brudd.

Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles når det gjelder kravet til frivillig innsats. Gratis styreinnsats tilfredsstiller ikke kravet til frivillig innsats alene. Det må ikke være for tett knytning mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser.

Som eksempel kan det nevnes krav til frivillig innsats, der det eksplisitt står at frivillig styreinnsats alene ikke er nok. Hvilken aktivitet i familiekanalen er det som ikke er utøvd av Rune Fardal, styremedlem?

At andre organisasjoner urettmessig får grasrotandelen er ikke en grunn til at Rune Fardal skal få. Det er en grunn til å frata andre organisasjoner retten til å delta i ordningen. I så måte er nok tilsynet avhengige av tips, ettersom de ikke når over mengden organisasjoner som deltar i ordningen på eget iniativ.

Videre påstår Rune Fardal at han har mistet det fordi han taler myndighetene imot. Det er nok feil. Han mistet det fordi undertegnede – og en del andre – gjorde lotteritilsynet klar over forholdet. Undertegnedes motivasjon for å gjøre tilsynet oppmerksomme på det var at jeg anser Rune Fardal som en svindler og direkte skadelig for rettssikkerheten.

Vil Rune Fardal ha dette omgjort må han gå til sivilt søksmål. Summene det er snakk om er store nok til at det utvilsomt vil være et fornuftig søksmål om han oppriktig mener han har rett.

Så Rune, om du mener å ha rett bør du sette deg ned og skrive stevning, og stikke innom domstolen med den. For klage til klagenemda og departementet kan ikke føre frem. Der er jussen entydig.

Jeg tror derimot ikke et slikt søksmål vil føre frem.

Marsjordre fra CoE

Marius Reikerås skriver til CoE. Det han skriver er ikke alltid sammenhengende eller relevant. En oversikt over det mest relevante finnes her, på CoE sin oversiktsside for Lobben-saken.

CoE, Council Of Europe eller Europarådet på norsk, har som rolle å følge opp dommer fra EMD. Den konkrete oppfølgingen skjer av ministerkomiteen, som er sammensatt av utenriksministrene i medlemslandene. Det er byråkratiet som støtter denne kommisjonen som nå ber Reikerås slutte å plage dem.

Under Group Documents ser vi et lite utvalg av det han skriver. Følger man ham på Facebook, vil man se flere innlegg der han hevder å ha skrevet til CoE i sakens anledning.

Men som med så mange andre, så gidder ikke CoE lese gjennom alt mulig. I mai 2020 ga de beskjed om at han ikke kunne påregne svar, eller at urelaterte dokumenter blir publisert eller kommunisert til Norge.

I klartekst: det han skriver blir oppfattet som så urimelig og på siden av saken at CoE ikke ønsker å publisere det på sine nettsider.

De understreker også at CoE ikke har vor vane å inngå polemikker om EMD.

Dette minner veldig om det Reikerås har fått til svar fra omtrent alle andre offentlige etater han har vært i kontakt med – og det han har fått kritikk for fra utallige dommere. Han bommer på saken, og trekker inn irrelevant svada. Det fører ofte til rettstap for klientene.

Her hjemme har Justisdepartementet for lengst sluttet å svare Marius Reikerås. Klienter har opplevd å få søksmål avvist fordi Marius Reikerås ikke forholder seg til frister.

Og nå viser det seg, selvsagt, at CoE ikke lytter spesielt til Reikerås, men gjør seg opp en selvstendig mening. Sannsynligvis gjør staten en bedre jobb for å opplyse saken – også for Lobben sin del – enn det Marius Reikerås greier.

Marius Reikerås er en vandrende katastrofe, og er en fare for rettssikkerheten til de som engasjerer ham. Gå gjerne til sak mot Norge, men benytt advokater som er skikket til oppgaven, ikke vinkelskrivere.

Lobben vant ikke frem i EMD på grunn av Reikerås, men på tross av Reikerås. Og resultatet er ikke det hun ble forespeilet; at hun får omsorgen tilbake. Resultatet er at hun fikk en økonomisk kompensasjon, og innrømmelsen av at det var galt av staten.

Avslag — som forventet.

Vi har tidligere omtalt Rune Fardal og Familiekanalens forsøk på grasrotandel. Det var tålelig åpenbart at de ikke oppfyllte vilkårene, ved å ikke ha utelukkende regional eller lokal aktivitet.

Nå har svaret på klagen fra Fardal kommet.

Aktiviteten var spredt over hele landet – og dermed har ikke Familiekanalen krav på støtte. Underveis i klageprosessen greide Rune Fardal å dokumentere at en rekke andre problematiske forhold også eksisterte – for eksempel sammenblanding med privatøkonomi.

Temaet er regulert i forskrift om grasrotandel, som stiller en del krav til mottager. Bl.a. skal virksomheten være regional eller lokal, og det skal ikke understøtte nærings- eller privatøkonomiske interesser. Etter §9 i denne forskriften er det enheten som har dokumentasjonsplikt for at de oppfyller krav.

Det greide ikke Familiekanalen å dokumentere.

Det er en mye penger det er snakk om. Over 200 000,- faktisk. Disse midlene vil nå inngå i Norsk Tippings alminnelige overskudd, og bli fordelt til aktverdige formål utenom grasrotandelen. For de fleste av oss er 200 000,- i året en betydelig sum. Kanskje han skal være glad for at det ble stoppet før det ble utbetalt? For ellers hadde han fått tilbakebetalingskrav.

Angående vedtektsendringer og navneendringer skriver Lotterinemda følgende:

Lotterinemnda legger i denne saken ikke avgjørende vekt på at det etter endringen av vedtektene nå står at formålet er å informere og øke forståelsen for menneskerettigheter i regionen Vestland. Endringen har skjedd etter tilsynets varsel og fremstår som en tilpasning. Utover endringen i vedtektene og av navnet på Facebook-siden, er det ikke opplyst om forhold som viser at det samtidig har skjedd endringer i formålet eller aktiviteten til klager.

Kort sagt – nemda tror ikke på Rune Fardal og Familiekanalen. De sier dette er ren proforma-tilpasning, og ingen reell endring i aktiviteten. Det ser vi også i familiekanalens aktivitet; de engasjerer seg stadig i f.eks. Lobben-saken, som ikke tilhører Bergens-området, som Fardal selv hevder er lokalområdet i vedtektene. Publiseringen skjer på en facebookside som er tilgjengelig for hele landet.

Videre reagerer tilsynet på sammenblandingen med privatøkonomien. Det er i så måte verdt å minne om at Rune Fardal er dømt for økonomisk kriminalitet tidligere. Også den gang var uheldige sammenblandinger et tema.

Konklusjonen fra nemda er uunngåelig:

Nemnda legger etter dette til grunn at klagers virksomhet ikke er lokalt eller regionalt avgrenset. Klager er ikke grasrotberettiget, og nemnda er enig med tilsynet i at klager skal slettes som grasrotmottaker, jf. forskrift om grasrotandel §3 tredje ledd, bokstav f, jf. fjerde ledd

Så hva har Fardal gjort? Han har startet foreningen Familiekanalens venner, og meldt den inn i ordningen.

Vi spår at det ikke blir noen større suksess. Om du har denne som grasrotandel, anbefaler vi deg å velge en annen, verdig mottager. For ellers går fort grasrotandelen til det alminnelige overskuddet i Norsk Tipping.

Marius Reikerås villeder og svindler mennesker

Marius Reikerås har i to posteringer på Facebook opplyst at han forbereder en sak for innsending til EMD (den Europeiske menneskerettighetsdomstolen) på vegne av en tidligere arbeider i oljebransen. Reikerås skriver selv om saken her.

Reikerås skriver også litt om saken her

I den siste posteringen sier han at saken skal klages inn for EMD, altså at den ennå ikke er sendt inn til domstolen. Saken han refererer til er Gulating lagmannsretts dom i sak 18-041834 ASD. Oljearbeideren tapte i Gulating lagmannsrett.

Saken ble anket til Høyesterett, som avviste saken fra behandling.  Høyesteretts avgjørelse ble avsagt 11. Desember 2018.

I statuttene til EMD (reglene som regulerer hvordan domstolen skal fungere) står det at saker som skal behandles av EMD må sendes til domstolen innen 6 måneder etter at saken har fått sin endelige avgjørelse i nasjonalt rettssystem.

Det vil si at en evt klage til EMD i denne saken skulle vært sendt senest 11. Juni 2019. Sendes den inn senere enn det, så blir saken automatisk avvist.

Dette står tydelig i den Europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 35:

The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken.

Likevel sitter altså Marius Reikerås og forbereder en klage. Dette gjør han neppe gratis. Ryktene sier at han tar titusenvis av kroner for å skrive slike klager (ref. Bl.a. utsagn fra pastor Jan Åge Torp, samt en del andre i miljøet rundt Reikerås).

Dersom han tar betalt, så tar altså penger for noe han selvsagt vet ikke vil føre frem. Det er lettjente penger. Men det vil også være svindel. Reikerås har også tidligere rotet med tidsfrister. Blant annet ble saken han hadde for Nordsjødykkerne avvist av domstolen fordi Reikerås ikke sendte inn nødvendige dokumenter i tide.

Hvor lenge skal denne mannen få lov å fortsette sin virksomhet på denne måten? Han har ikke bevilling til å drive rettshjelpsvirksomhet, han har ikke forsikring, og han setter i gang prosesser på vegne av sårbare mennesker som ikke har sjanse til å vinne frem.

Påtalemyndigheten burde se nærmere på denne virksomheten.

Narsissisten Marius Reikerås.

Marius Reikerås har i dag eit facebookinnlegg der han tek til orde for å drite i karantenereglane:

Det er ikke aktuelt for meg å akseptere noe inngrep i min bevegelsesfrihet når jeg kommer hjem til Norge, ref karanteneperioden som styresmaktene har satt til ti dager.

I klartekst: Reikerås bryr seg ikkje om karantenereglane. Han vil gjere som han vil etter å ha vore i utlandet. Stort klårare kan ikkje det seiast at han ser på seg sjølv som heva over lover og reglar som gjeld andre – slik vi har sett så mange gongar før.

For å underbygge argumentet sitt siterer han EMK, men ignorerer eit viktig punkt, nemleg at EMK sjølvsagt ikkje er eit absolutt sett reglar, men kan innskrenkast om offentleg orden, hensynet til andre, eller folkehelsa krev det. Det står i klårtekst i det Reikerås sjølv vel å sitere. La meg utheve det. Sitatet er henta frå has innlegg.

Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Karantena er eit tiltak for å verne andre si helse, og for å verne andre sine rettar til å bevege seg fritt i samfunnet. Inngrepet i den enkelte sine rettar, ved å måtte uthalde ti dagars karantene, er mindre enn ulempene for mange andre om vi får smittespreiing i samfunnet. Det er noko som heiter solidaritet og. Eller har Marius Reikerås gløymt at han kjempar for dei svake; dei som risikerer å døy av covid-19-infeksjon?

Viare gløymer han artikkel 2; retten til liv. Staten har ei plikt til å verne livet til innbyggjarane. Dvs. at dei må settje i verk tiltak som vernar om helsa – og livet – til folk; og folk i risikosona. Karantene er eit slikt tiltak.

Eller som ein professor ved Liverpool University skriv:

Second, Article 5-1e allows legal detention of those who can spread infectious diseases. This provision and the case law of the ECtHR talks about the conditions when such detention will be in compliance with the ECHR: it should be made in accordance with national law, it should be limited in time and it should serve the purpose it is initiated for – namely, preventing spreading of infectious diseases. Otherwise, such detention will be arbitrary and hence in violation of the ECHR.

Kanstantsin Dzehtsiarou ved universitetet i Liverpool meiner altså at tiltaka ikkje bryt mot menneskerettane.

Målet med karantenen er å hindre smittsom sjukdom. Den er av avgrensa lengde (10 dager) og har relativt milde føringar på kva du kan gjere og ikkje. Det er lett å forutsjå om du må i karantene eller ikkje, og den er ikkje tilfeldig. I tilfellet Marius Reikerås er det ein konsekvens av eit val han tek om å reise.

Han viser og til EØS-reglane:

Om en slik karantene skulle bli gitt, er jeg villig til å ta den for retten. Jeg anser også en slik karantene for å være i strid med EØS reglene, så lenge andre land finner det greit at nordmenn besøker landet.

Her det vel ikkje stort meir å sei enn å vise til at EU har godkjent innskrenkingane, og svært mange EU-land har liknande tiltak. Tvert imot har EU tilrådd reiserestriksjonar ser det ut til. Lukke til med å få den gjennom, Marius.

Depending on the local regulations by the Länder, people entering the country from abroad may be required to spend two weeks in mandatory quarantine.

Marius Reikerås viser seg igjen som ein som ser på seg sjølv som universets midtpunkt, og meiner at lover og reglar ikkje skal gjelde han. Ikkje ein gong om reglane er laga i solidaritet med dei som vil stå i fare for å døy av Corona.

Marius Reikerås har tidlegare delt eit innlegg om sin onkel, som ikkje fekk friskluft når han ville. Det er dette karantene handlar om. Det handlar om å gje dei som er sjuke, eldre, eller ikkje vil tåle ein corona-infeksjon fridom.

Solidariteten til Reikerås strekkjer seg tydelegvis ikkje lenger enn til eigen nasetipp. For ved eigen oppførsel risikerer Marius Reikerås å tvinge andre eldre, som sin no avdøde onkel, til å unngå kontakt med andre mennesker – på grunn av smittefare.

Faglegheit og vitenskap i altieland

Det vil gjerne sjokkere Rune at statististikk er eit eige fagfelt. I det siste har Fardal egla seg inn på det, ved å repetere ein spørjeundersøkelse som UiB gjorde i befolkinga. Grunnen til at Fardal vil repetere den er at UiB kom til at folk hadde tillit til barnevernet – og det kan jo ikkje stemme med Fardal sitt verdsbilete.

Han postar spørjeundersøkjinga på sin eigen facebookvegg, og på grupper som «Barnevernet vil vi ha helt fjernet».

Problemet er at det er ikkje eit representativt utval Fardal når. Han når dei som allereie hater barnevernet. Resultatet av spørjeundersøkelsen er gitt av kven han spør. I tillegg har Rune sjølvsagt endra litt på spørsmåla, som han ikkje meinte var gode. UiB har antakeleg køyrt ein del rundar på spørsmåla, for å sørge for at dei ikkje legg føringer på svara. Det drit Fardal i, for han meiner dei ikkje var gode nok.

For at ein slik undersøkelse skal ha ein verdi må spørsmåla stillast til eit representativt grunnlag av befolkinga. Det finst statistiske metodar for å berekne kor stort eit slikt utval bør vere, avhengig av konfidensintervallet du vil ha i svaret. Det finst metodar for å sørge for at utvalet vert så gjennomsnittleg som råd og. Men det bryr ikkje Fardal seg om.

Dette avslørar Rune Fardal totalt. Han bryr seg ikkje om kva som er rett; han har rett. Tidlegare har han køyrt hart på det han kallar manglande faglegheit hjå barnevern og folk som jobbar på feltet. Her oppviser Rune Fardal totalt manglande faglegheit innan statistikk. Det har han forsåvidt oppvist før og

Det er tydeleg at for Fardal er det ikkje viktig kva som er rett og galt, eller kva som er vitenskap. Det som er viktig er at mannen i kvit frakk har rett. At han vil gjere seg sjølv til latter om han tek opp tala han får i akademiske samanhenger ser ikkje ut til å plage.

Miljøet rundt han er i ferd med å verte eit stadig meir lukka ekkokammer, der kritiske røyster vert systematisk fjerna, og kun hyllest av det rådande verdsbiletet får stå. Det er det motsette av vitenskapen, det er det motsette av det Rune Fardal påstår han representerer. Men det bør vere tydeleg for alle at det er eit miljø utan aksept for kritikk eller korreksjon. Dette er cargo cult science. Og det fører ikkje til auka gjennomslag for Rune.

Hater Rune Fardal brått Israel, eller er det bare vanskelig å velge venner?

Rune Fardal deler en video fra Robert D. Steele.

Hvem er så denne Steele?

Han er del av det samme, svært konspiratoriske, nettverket som Rune Fardal – ITNJ, som jeg har skrevet om tidligere.

Det Rune Fardal ikke nevner er at Steele faller i den klassiske anti-jødiske konspirasjonsleiren, med boktitler som China Wuhan Coronavirus: Counterintelligence Appraisal – A Zionist Bio-War False Flag Attack?, eller hva med TRUMP PEACE PLAN: Sheer Genius — Israel Gone by 2022 (Trump Revolution Book 48)? Begge disse har åpenbart en sterkt antijødisk slagside. Omtalen av boken er ikke mindre ekstrem:

Our President knows full well that the Zionists were responsible for 9/11, with planning beginning in 1988 when the Twin Towers were declared a hazard that must be manually dismantled by 2007.

Our President is also fully familiar with the Mossad pedophilia entrapment and blackmail rings used to control US politicians, judges, prosecutors, media voices, and celebrities.

It is a huge mistake to react to the President’s notional peace plan as if it were real, or in isolation from the looming demise of Zionism. 9/11 and pedophilia disclosures are going to make every Jew in America immediately denounce Zionism and call for the eradication of every organization representing Zionism.
[…]
President Trump will continue to do theatrics with the Zionists until they are such an obvious political liability within the USA that he is able to dump them. The Democratic candidates for the presidency are rejecting Zionist money and keeping Jewish voters – this is a message President Trump needs to hear more directly from every leader desiring Middle East peace.

Dette er kjent antijødisk tankegods. De onde zionistene står bak det meste som er galt i verden. At Robert D. Steele er så høyreekstrem overrasker desverre ikke. Det som overrasker meg, er derimot at Rune Fardal, som er medlem av det suverent mest israelsvennlige partiet, Partiet de kristne, velger å støtte ITNJ og Steele. Rune Fardal har gjentatte ganger sitert MIFF, og henvist til Israels (påståtte) rett til å forsvare seg.

Nå mener jeg det er viktig å skille mellom jøder og staten Israel. Å kritisere Israel er stortsett uproblematisk – men det er ikke det Steele gjør. Steele anklager jøder, og staten Israel, for å stå bak terrorangrepet 11. september. Steele anklager jøder for å stå bak korona-viruset. Og mange andre saker:

The Zionist end-game that the US neo-conservatives are support calls for the introduction of 150,000 US troops into Syria. If that happens, our President will lose his base – the Alt-Right is furious over the missile attack.

Vet Rune Fardal hva slags ekstremisme han støtter her? Hvordan faller dette sammen med støtten han – og partiet – viser til staten Israel? Dette er klassisk anti-jødiske konspirasjonsteorier, spredd av Rune Fardal, medlem av PDK og selverklært Israelsvenn.

Jeg gjentar det jeg har sagt tidligere. Rune Fardal sprer konspirasjonsteorier, uten realitetsorientering. Han deler tankegods med et bekmørkt, høyreekstremt konspirasjonsmiljø. Han forholder seg ikke til verden, han forholder seg utelukkende til hvordan han tror verden ser ut – og er ikke åpen for korreksjoner.

Rune Fardal avviser det han foraktsfullt kaller MSM. Kanskje han ikke burde det. Kanskje er det ikke MSM som er problemet, men at Rune Fardal er ute av stand til å ta imot korreksjoner?

Rune Fardals økonomiske rot.

Rune Fardal ved Familiekanalen har fått avslag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på grasrotandelen fra Norsk Tipping — og det skulle bare mangle.

Grunnlaget tilsynet anfører er to ting:

  • Virksomheten fremstår ikke som klart lokal eller regional, men har et landsdekkende preg.
  • Familiekanalen bærer preg av å dekke privatøkonomiske omkostninger

De har selvsagt rett, på begge punkter. For å slå fast at Fardal hadde landsdekkende aktivitet, bør det være tilstrekkelig å minne om at han endret navnet på facebooksiden fra Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway, til Family Channel – Focus on Family & Human Rights – Vestland. URLen inneholder fortsatt familiekanalennorge.

Vedtaket er tilgjengelig i sin helhet. Det er også det opprinnelige varselet, Rune Fardals første tilsvar, og Fardals siste tilsvar. Sistnevnte har dårlig kvalitet, ettersom det måtte tas fra en av hans videoer.

Han endret altså navn på facebooksiden, og spesifiserte at virksomheten var regional i vedtektene, i håp om å beholde grasrotandelen. Alt dette er dokumentert i det første tilsvaret Rune Fardal sendte Lotteritilsynet. At virksomheten er landsdekkende er forsåvidt greit dokumentert i dette albumet av facebooksiden Dr. Fardal.

I sitt andre tilsvar anførte Rune Fardal at dette uansett var uproblematisk, all den tid redigering og publisering av intervjuer foregikk i Bergen. Nå er det verdt å minne om formålsparagrafen i Familiekanalen, som altså sier at formålet med foreningen ikke er å publisere og redigere amatørvideoer… Han har altså ingen forståelse av at formålsparagrafen forplikter.

Fardal drar også inn fotballklubber, som han mener har aktivitet over hele landet. Til det er det å innvende at grasrotmidlene går til breddeidretten; ikke elitesatsningen. Og i de lavere nivåer er seriene regionale, ikke nasjonale. De bryter således ikke dette vilkåret.

For å sitere Lotteritilsynet:

Lotteri- og stiftelsestilsynet ser at sammenkomster, møter, seminarer og lignende skjer på regionalt nivå, men at enheten har kostnader som viser at også en betydelig del av aktiviteten skjer utover det lokale og regionale.

Videre har Lotteritilsynet konkludert med at Rune Fardal blander privatøkonomi og foreningens økonomi. Her kan man ikke annet enn å konkludere med at de har rett, og at Fardal ikke forstår innvendingene som kommer.

I sitt tilsvar skriver Rune Fardal følgende:

Dette må tilsynet ha vært opperksom på for de nevner selv nederst på side 2 en faktura der Rune Fardal har gitt bistand, og der beløpet er innbetalt til FAMILIEKANALEN. Kontoen står i Rune Fardals navn, jmf foreningens prokura.

Det er derfor åpenbart at grasrotmidler ikke benyttes til privatøkonomiske interesser. Når regneskapet så viser at Rune Fardal har ca. 30.000,- til gode for utlegg han har privat lagt ut for, så kan man ikke argumentere for at grasrotmidler brukes til privatøkonomiske interesser,når Rune Fardal belaster noen private regninger (Netflix, Itunes, Sats og Kampsportsenter) på FAMILIEKANALENS konto. Disse belastninger føres mot Rune Fardals konto i Familiekanalens regnskaper.

Min uthevning.

For det første må det bemerkes at Rune Fardal ikke har forstått prokura. Prokura gir ham rett til å handle på vegne av foreningen. Det gjør ikke ham til foreningen. Det normale er at kontoen står i foreningens navn, men at den eller de som har prokura har fullmakt til å bruke midlene. En slik fullmakt stammer fra medlemmene i foreningen, gjennom vedtekter og årsmøte, som gir et slikt mandat. All den tid foreningen neppe har en reell medlemsmasse eller et reelt årsmøte er det en formalitet, men Fardal har selvfølgelig ignorert det. Å ha kontoen i eget navn er uansett feil.

Videre belaster Fardal foreningens konto (som ikke er foreningens konto, men hans) med private regninger. Det er en uting. Den ryddige måten å gjøre det på er selvsagt å overføre penger til Rune Fardal, og så betale regningene. Dette er noe av det samme rotet som Fardal ble anklaget for i 2016. Det ser ikke ut til at han lærte av den dommen.

Nå er i og for seg ikke dette heller ulovlig, gitt at det blir regneskapsført på rett måte – men det er uheldig, og det ødelegger for sjansene til å motta støtteordninger som grasrotandelen. Det kreves mer av foreninger som får offentlig støtte enn av rent privat driftede foreninger.

At han mister grasrotandelen er således ikke urimelig, men heller det man må forvente gitt situasjonen.

Videre hevder Rune Fardal at bistand til foreldre blir gitt av Rune Fardal, mens intervjuer blir foretatt av Familiekanalen. Dette viser i beste fall en uheldig rolleblanding. Videre er det verdt å merke seg at Familiekanalen ble registrert som følge av kritikk om at han tok betalt for tjenester, uten å ha et registrert foretak å fakturere fra. Her tilpasser han seg kritikken som kommer fra tilsynet, uten å huske hva han har sagt tidligere.

Summa summarum er jeg ikke overrasket over utfallet. Det var gitt fra første dag at Fardal ikke hadde rett på grasrotandelen, og at han i etterkant har prøvd å tilpasse seg regelverket, men ikke greid det finner jeg heller ikke overraskende. Når han ikke lærte av 45 dagers ubetinget fengsel i 2016, er det neppe overraskende at han ikke får det til denne gangen heller. For det er identiske forhold: økonomisk rot mellom ulike juridiske personer.

Rune Fardal hevder også å ha sendt regneskapet til Skatteetaten, og at de ikke har noe å utsette på de. Nå er jo problemet at et regneskap i seg selv bare er tall. Spørsmålet er om tallene stemmer. Om de ikke stemmer, er regneskapet verdiløst. Forrige gang fikk han sin kone idømt femten dager betinget fengsel. At hun tør sitte i styret i Familiekanalen forstår jeg ikke.

Alt i alt bekrefter dette svært mye av det folk har kritisert Fardal for: en total sammenblanding av foreningens og egen økonomi, og at han har brukt donasjoner til å dekke privatøkonomiske utlegg.

Det er også verdt å nevne at donasjoner via Vipps går til Fardals private telefonnummer. Det ryddige hadde selvsagt vært å registrere foreningen i Vipps – men da måtte han betalt gebyr… det vil han vel ikke?

I sin siste video klager han også over at Willoch/Bore har tatt utleggspant i huset hans, til tross for at konen har særeie. Det er godt mulig Rune Fardal og konen har særeie – seg imellom. Men så lenge en slik avtale ikke er tinglyst, forplikter den ikke kreditorer. Om den var tinglyst, er det korrekt at kreditorer ikke kunne gått etter konens eiendeler for å dekke krav mot Rune Fardal – men så lenge dette ikke er tinglyst kan de det. Konen må eventuelt kreve dette erstattet fra Rune Fardal i ettertid. Jeg har en viss forståelse for at hun reagerer med å søke separasjon når det for andre gang på få år varsles tvangssalg av deres felles bolig, på grunn av Rune Fardals oppførsel.

Men som vanlig skylder han på nettroll. Det er Ken Joar Olsen, og andre sin feil at det har gått slik. Det er det ikke. Det er Rune Fardal som har fallt for eget grep.

Han kan lure seg selv, men ikke la han lure deg også.

Vinkelskrivere, wingnuts og lignende