Kategoriarkiv: Skarsvåg

Reikerås vaser om Høyesterett

Marius Reikerås har postet et innlegg om Skarsvåg-saken, der dommen kom i går. Jeg siterer:

Tenk deg at du sitter i varetekt i 15 måneder som tiltalt, og at du nektes å få være til stede når Høyesterett skal fastsette straffeutmålingen.

Dette er unyansert. For det første har det så vidt jeg har fått med meg ikke vært omstridt at Skarsvåg har forholdt seg slik som i tiltalen. Videre er det ikke vitneførsel i Høyesterett heller. Se domstol.nos omtale av saksførsel i Høyesterett, punkt 7. Det er nedfellt i straffeprosessloven §334, 2. ledd:

Siktede innkalles ikke til ankeforhandling i Høyesterett.

Så dette er gjeldende rett, og ikke unikt for denne saken, på noen som helst måte.

Og at Høyesterett har utnevnt en forsvarer for deg, som du aldri har møtt eller snakket med fra sin egen selektive liste.

Det kan ha sammenheng med at en må ha en advokat med møterett for Høyesterett. Videre har jo Skarsvåg nektet å samarbeide med sin forsvarer. Det går frem av dette brevet til Skarsvåg. Brevet viser også hvorfor Reikerås nok er bitter: Han fikk ikke opptre som forsvarer. Det er fullstendig åpenbart at han ikke har adgang til å opptre som forsvarer, og EMD tolker heller ikke EMKs rett til fritt forsvarervalg som bokstavelig talt fritt valg av enhver tenkelig person, men som fritt valg av landets krets av advokater. I dette tilfellet ville nok Skarsvåg fått den advokaten han ville, innenfor rammen av at vedkommende måtte ha norsk advokatbevilling og ha møterett før Høyesterett.

Ønsket om israelsk advokat viser nok at det ikke har vært realitetsorientering i valget, fra Skarsvåg side.

Listen over faste forsvarere for Høyesterett er forøvrig åpent tilgjengelig. Man står selvsagt fritt til å velge en forsvarer som ikke står på listen, men om man ikke velger, får man oppnevnt en fra listen, om forsvareren fra tidligere instanser ikke har møterett.

Og at du ikke vet noe om hvordan prosessen for Høyesterett har forløpt, fordi du ikke får noen informasjon, hverken fra Høyesterett eller fra den oppnevnte forsvareren.

Det må nok Skarsvåg i stor grad ta på sin kappe. Brevet lenket til ovenfor viser at Skarsvåg neppe har forsøkt å samarbeide med sin oppnevnte forsvarer.

Videre mistenker jeg at Skarsvåg kunne fått et annet resultat om han faktisk hadde samarbeidet med forsvareren sin.

Alt i alt er det sjokkerende at Reikerås, som tross alt har studert jus, ikke vet dette.

Skarsvåg er ikke en frihetskjemper.

Marius liker på å påstå at Skarsvåg kun kjemper for egne menneskerettigheter. De fleste som har lest dommen, vil nok innse at det ikke helt stemmer. Men Skarsvåg har også en historie. Disse tre artiklene fra 2008 forteller litt om en person:

Bonden er altså Jørgen Arne Skarsvåg. På det tidspunktet var nok oppførselen hans mindre kjent enn i dag, og jeg kan ikke finne noe om at han fikk en formell straffereaksjon for det. Uansett straff, så er jo slik oppførsel kritikkverdig.

Videre var han i 2012 involvert i en rettssak mot nær familie. I den saken sto Skarsvågs omgang med foreldrenes penger i sentrum. Jørgen Arne Skarsvåg måtte etter den saken levere foreldrenes hus tilbake til dødsboet.

Videre har jo Jørgen Arne Skarsvåg stått bak en del åpenbart idiotiske krumspring – sånn som å saksøke banken sin for 7 milliarder! Det gir konturer av en person som ikke har bakkekontakt.

I en av tvangssalgssakene har vi følgende dommer:

Disse danner et bilde av at Jørgen Arne Skarsvåg ikke hadde oppfattet realiteten i sakene. Om man leser tingrettens dom ser man at det hevdes at kreditorene ikke ville få stort igjen for tvangssalget – med mindre det ble muntlige forhandlinger. Beklager, men når ting har komt til stadfesting av bud så er det for sent å snakke med kreditorene. Hadde Skarsvåg snakket med kreditorene før de gikk til retten med gjelden hadde han muligens fått til en avtale!

Videre har Skarsvåg yndet å hevde at det var småpenger. Det var det ikke. Det var tett oppunder fem millioner i gjeld totalt, ut fra dommen. Saken var også kompleks, ettersom Jørgen Arne Skarsvåg hadde mange eiendommer. Gjennomgangstemaet ser ut til å være at Skarsvåg forholder seg til det han vil forholde seg til, og ignorerer alt annet.

Muntlige forhandlinger, som Jørgen Arne Skarsvåg hevder er et krav etter EMD, ble også tatt opp av EMD i Sagvolden-saken. Som kjent ble staten frifunnet for brudd på EMK i den saken. Det er heller ingen grunn til å anta at muntlige forhandlinger i retten ville gitt et annet utfall for Skarsvågs del.

Så hvorfor er jeg så opptatt av alt det Jørgen Arne Skarsvåg har gjort? Fordi Marius Reikerås og Jørgen Arne Skarsvåg selv hevder at Skarsvåg kun er ute etter å få leve i fred og få respekt for menneskerettene sine. Som jeg har demonstrert er dette blank løgn – Skarsvåg skader omtrent alle han kommer i kontakt med.

Det eneste Jørgen Arne Skarsvåg har respekt for er seg selv og sin egen lommebok. Resten av verden er et instrument for å oppnå det Jørgen Arne Skarsvåg vil.

I tillegg kan vi ta med situasjonen i etterkant av tvangssalgene. Han har brutt seg inn, trakassert og sjikanert kjøper, advokat og lensmann. Det er godt dokumentert i dommene i disse sakene: Jørgen Arne Skarsvåg er ikke fengslet for å kritisere makta. Han er fengslet for å ha oppført seg mildt sagt sjikanerende mot omtrent alle som har gått ham imot!

Så nei Jørgen Arne Skarsvåg. Det er ikke overmakta som er skyld i problemene dine. Det er deg selv, og det at du har lyttet til det Marius Reikerås har å fortelle som er skyld i problemene du har skapt for deg selv! Du kan ikke skylde på andre nå lenger. Men det ser ut til å være et kjennetegn for de sakene Marius Reikerås tar: Han tilbyr løsninger der det ikke finnes løsninger. Det er svindel.

Videre ser det ikke ut til å ha gått opp for hverken Marius Reikerås eller Jørgen Arne Skarsvåg at skyldspørsmålet i saken er avgjort. Skarsvåg er skyldig, det som gjenstår er straffeutmålingen. Man kan jo også anta at Reikerås vil klage saken inn for EMD…

Skarsvågsaken.

De som har fulgt Marius Reikerås kjenner nok til Jørgen Arne Skarsvåg. Dagbladet har også hatt en rimelig grei artikkel om saken. Tor J. Næss har også skrevet om saken, og tatt for seg miljøet bak langt grundigere enn jeg har til hensikt å gjøre.

I korte trekk har Jørgen Arne Skarsvåg ikke betalt lånet sitt, og dermed fått huset tvangssolgt. Han hevder at det er forfølgelse fra lensmannen i Orkdal sin side. Skarsvåg har komt med en del trusler, og brutt seg inn i eiendommene som er solgt. Det har ført til at han ble fengslet for omtrent et år siden, og har sittet i varetekt etter det. Han er dømt i to instanser, men har anket saken. De to dommene:

Grunnen til de noe merkelige valgene av domstoler er jo at Skarsvåg har, med assistanse fra Reikerås, hevdet at samtlige domstoler er inhabile. Han ble også, som del av dommen, idømt besøksforbud i fem år mot Trondheim tinghus.

Reikerås påstår Skarsvåg er fengslet for å være dissident:

6ec244d4879448f9050561bb76f4a966

2c529a811bb5581d945f989c8aca537a

Om en leser dommen rakner denne fremstillingen fullstendig. Han er dømt for sjikane, brudd på besøksforbud, innbrudd og hærverk. Det fokuserer selvsagt ikke Reikerås på. Han hevder Skarsvåg sitter i varetekt for å hevde sine menneskeretter. Legg også merke til at Reikerås omtaler Skarsvåg som X – selv om svært mange andre i nær tilknytning til Reikerås omtalte X med fullt navn.

Jeg har ikke sett Reikerås nevne tiltalepunktene – han hevder fullt og helt at det hele handler om menneskerettigheter, og ingen ting annet. Det er i beste fall originalt.

Ut fra det man kan lese i dommen har heller ikke Jørgen Arne Skarsvåg forsøkt å nekte for at han står bak det påtalemyndigheten hevder han står bak. I tillegg er det verdt å merke seg at protestene til Skarsvåg i stor grad har gått utover tredjeparter som ikke har gjort noe for å bli del av saken – for eksempel de nye eierene av huset. I tillegg er Skarsvåg dømt for vold mot politiet.

Saken er selvsagt klaget inn til EMD, og lagmannsretten skriver følgende, side 14:

 Tiltalte begjærte midlertidig forføyninger i anledning tvangssakene overfor Sør-Trøndelag tingrett. Begjæringene ble ikke tatt til følge. Samtlige eiendommer er tvangssolgt og fraveket. Tiltalte klaget én eller flere av avgjørelsene i tvangssakene inn for EMD, som ved beslutning av 13. november 2014 avviste klagen. Tiltalte skal først ha blitt kjent med EMDs avvisning i august 2016.

Jeg vet ikke om han lot seg bistå av Reikerås med klage til EMD. Uansett ble saken hans altså avvist av EMD. Ikke at det er relevant uansett, for en dom er rettskraftig i det ankefrist er utløpt, eller Høyesterett har avgjort saken. EMD er ikke del av det nasjonale rettsapparatet.

Så Reikerås – påstår du fortsatt at Skarsvåg bare kjemper for menneskerettigheter, og at dommen er helt uriktig? Jeg er i utgangspunktet enig i at bruken av varetekt bør begrenses. Men Skarsvåg er et særtilfelle. Ingen ser ut til å bestride de faktiske handlinger, og han er i to rettsinstanser dømt. Videre så har han ikke vist tegn til at han vil endre adferd om han blir løslatt. Dommen nevner også dette:

Under ankeforhandlingen viste tiltalte ingen anger og forståelse for den urett han hadde begått. For at den betingede straffen skal ha den ønskede effekt, er det derfor nødvendig at prøvetiden settes så lang som mulig, det vil si til fem år, jf. straffeloven § 34 annet ledd og straffeloven (1902) § 53 nr. 1.