Kategoriarkiv: dykkersaken

Marius Reikerås villeder og svindler mennesker

Marius Reikerås har i to posteringer på Facebook opplyst at han forbereder en sak for innsending til EMD (den Europeiske menneskerettighetsdomstolen) på vegne av en tidligere arbeider i oljebransen. Reikerås skriver selv om saken her.

Reikerås skriver også litt om saken her

I den siste posteringen sier han at saken skal klages inn for EMD, altså at den ennå ikke er sendt inn til domstolen. Saken han refererer til er Gulating lagmannsretts dom i sak 18-041834 ASD. Oljearbeideren tapte i Gulating lagmannsrett.

Saken ble anket til Høyesterett, som avviste saken fra behandling.  Høyesteretts avgjørelse ble avsagt 11. Desember 2018.

I statuttene til EMD (reglene som regulerer hvordan domstolen skal fungere) står det at saker som skal behandles av EMD må sendes til domstolen innen 6 måneder etter at saken har fått sin endelige avgjørelse i nasjonalt rettssystem.

Det vil si at en evt klage til EMD i denne saken skulle vært sendt senest 11. Juni 2019. Sendes den inn senere enn det, så blir saken automatisk avvist.

Dette står tydelig i den Europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 35:

The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken.

Likevel sitter altså Marius Reikerås og forbereder en klage. Dette gjør han neppe gratis. Ryktene sier at han tar titusenvis av kroner for å skrive slike klager (ref. Bl.a. utsagn fra pastor Jan Åge Torp, samt en del andre i miljøet rundt Reikerås).

Dersom han tar betalt, så tar altså penger for noe han selvsagt vet ikke vil føre frem. Det er lettjente penger. Men det vil også være svindel. Reikerås har også tidligere rotet med tidsfrister. Blant annet ble saken han hadde for Nordsjødykkerne avvist av domstolen fordi Reikerås ikke sendte inn nødvendige dokumenter i tide.

Hvor lenge skal denne mannen få lov å fortsette sin virksomhet på denne måten? Han har ikke bevilling til å drive rettshjelpsvirksomhet, han har ikke forsikring, og han setter i gang prosesser på vegne av sårbare mennesker som ikke har sjanse til å vinne frem.

Påtalemyndigheten burde se nærmere på denne virksomheten.

Reikerås bommer på jussen.

Marius Reikerås har for kort tid siden kommentert en sak fra NRK.

Reikerås sin kommentar er som følger:

Det er nesten så det er komisk å se hvordan norske domstoler, som furtne barn, trosser de dommer de får mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

Som mange av dere husker, så ble Norge dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i nordsjødykkersaken,for brudd på EMK Artikkel 8.

Skal man følge reparasjonsregelen i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (Artikkel 41) ,og det er Norge selvsagt forpliktet til å gjøre ,så skal de nasjonale rettsavgjørelser settes til side der Norge er funnet skyldig i å ha brutt menneskerettene.

Men,neida.

I saken som her omtales, er det nettopp Høyesterett sin avgjørelse i nordsjødykkersaken fra 2009, som brukes i premissene og som legges til grunn for å nekte denne kvinnen erstatning.

At den senere ble underkjent som konvesjonskrenkende i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, bryr Høysterett seg null og niks om.

Høyesterett nevner ikke med ett-1- eneste ord i dommen, at Norge faktisk ble dømt.

 

Som vanlig har ikke Reikerås forstått noe som helst.

Vi starter med den siste dommen, den som gjelder saken som er omtalt av NRK. Vi kaller den for Spinningdommen, for pedagogikken sin skyld. Lovdata oppsummerer spinningdommen slik:

En kvinne pådro seg skade ved fall fra en spinningsykkel på et treningssenter. Skaden skyldtes at setebolten på sykkelen brakk. Høyesterett kom til at treningssenteret ikke var ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Sannsynligheten for skade ved bruk av spinningsykkel måtte anses som lav. Risikoen som var knyttet til bruken av slik sykkel var ikke større enn den risiko man ellers møter i dagliglivet, blant annet ved fritids- og treningsaktiviteter. Det var da ikke grunnlag for objektivt ansvar. Treningssenteret ble frifunnet.

For de interesserte er selvsagt hele dommen tilgjengelig.

Spørsmålet er altså om et treningssenter er ansvarlig for en skade påført en kvinne under trening på en spinningsykkel. Avgjørende for om treningssenteret er ansvarlig, er om det er skapt en risiko som er høyere enn den risikoen enhver person er utsatt for. Sagt enkelt: Uhell kan skje, og det er ikke alltid noen andre er ansvarlig for uhellet. Hvis uhellet kommer som en følge av risiko som er skapt av en annen (for eksempel et treningssenter), så kan skaden dekkes av den som har skapt risikoen. I den saken det er tale om, så kom Høyesterett fram til at treningssenteret ikke hadde bidratt til en høyere risiko enn det som ellers er vanlig innenfor sport og idrett. Da er det utøveren selv om må ta risikoen og eventuell skade. Høyesterett i spinningdommen viste til nordsjødykkersaken når det gjaldt erstatningsansvaret, altså ansvarsgrunnlaget.

Marius Reikerås forstår ikke dommen. Han sier at det er brudd på reparasjonsregelen i EMK art 41 at det ikke betales erstatning. Og så påstår han at den sk Nordsjødykkeraken i norsk Høyesterett er underkjent som konvensjonsstridig, og at dommen i saken med den skadede kvinnen derfor ikke er riktig.

Vi skal følge resonnementet. Her er hva Høyesterett sier i spinningdommen fra 2019, med henvisning til den sk. nordsjødykkersaken:

Saken for Høyesterett gjelder bare spørsmålet om vilkårene for ulovfestet objektivt ansvar er oppfylt. A har frafalt anførselen om uaktsomhetsansvar, og forhandlingene i saken er delt, slik at årsakssammenheng og økonomisk tap først skal behandles hvis det fastslås at det foreligger grunnlag for ansvar.
(33)
Spørsmålet er derfor om Spenst Alta AS er ansvarlig på objektivt grunnlag for den skaden A ble påført da setebolten på spinningsykkelen brakk.
(34)
Jeg sier først noe generelt om vilkårene for ulovfestet objektivt ansvar og tar utgangspunkt i Rt-2009-1237 avsnitt 62(Nordsjødykker):
«Jeg behandler først det ulovfestede objektive ansvar. Hvor langt det rekker, må fastlegges med utgangspunkt i rettspraksis, selv om rettsutviklingen på dette området ikke kan antas å være avsluttet. Utviklingen begynte ved at skadevoldere ble pålagt ansvar for såkalt farlig bedrift. Dette kan betegnes som ansvarets kjerneområde, jf. Rt-2006-690 avsnitt 52. Senere er det objektive ansvar utvidet til å omfatte skade som følge av en stadig risiko for omgivelsene, og det bygger nå både på risikobetraktninger og interesseavveininger, se Rt-2003-1546 avsnitt 39og 40. Av rettspraksis følger videre at det må foretas en nærmere vurdering, hvor det bl.a. spørres om risikoen er stadig, typisk og ekstraordinær, …»

(35)
Det må altså foreligge en risiko med visse særtrekk. Som det fremgår av sitatet, har det i rettspraksis vært lagt vekt på om risikoen er stadig, typisk og ekstraordinær. Disse faktorene vil i praksis lett gli over i hverandre. I nyere høyesterettspraksis har særlig spørsmålet om risikoen er ekstraordinær, stått sentralt. Man spør om risikoen ved den skadevoldende virksomhet eller innretning er vesentlig større enn den man generelt møter i samfunnet – det man gjerne kaller dagliglivets risiko, jf. Rt-1991-1303 (gulvluke).

Altså: Det Høyesterett drøfter er om vilkårene for ansvar foreligger. Dersom vilkårene for ansvar foreligger, så skal erstatning utmåles. Det viser helt generelt til de rettsbetraktninger som ble gjort i nordsjødykkersaken. De viser altså til et regelsett. Reikerås mener tydeligvis at Høyesteretts forståelse av regelverket i nordsjødykkersaken ble underkjent av EMD. Det stemmer ikke, som dere snart skal se.

Det samme spørsmålet var oppe i nordsjødykkersaken, altså hva grensen er for at noen blir ansvarlig på objektivt grunnlag for risiko som slår ut i skade. Selvsagt er også denne dommen tilgjengelig i sin helhet

Spørsmålet var blant annet om vilkårene for erstatningsansvar for staten var til stede. På lovdata er saken sammenfattet slik:

Saken gjaldt fire dykkeres krav mot staten om erstatning for skade ved dykking i Nordsjøen i den såkalte pionertiden i petroleumsvirksomheten. Høyesterett kom til at de forhold dykkerne hadde anført, hverken enkeltvis eller samlet skapte en tilstrekkelig nær tilknytning mellom staten og den skadevoldende virksomhet til at det kunne ilegges ansvar etter det ulovfestede objektive ansvar. Tilsynsmyndighetenes praksis kunne ikke karakteriseres som uaktsom. Virksomheten var heller ikke i strid med flere påberopte menneskerettkonvensjoner

Høyesterett formulerer det i dommen slik:

Jeg behandler først det ulovfestede objektive ansvar. Hvor langt det rekker, må fastlegges med utgangspunkt i rettspraksis, selv om rettsutviklingen på dette området ikke kan antas å være avsluttet. Utviklingen begynte ved at skadevoldere ble pålagt ansvar for såkalt farlig bedrift. Dette kan betegnes som ansvarets kjerneområde, jf. Rt-2006-690avsnitt 52. Senere er det objektive ansvar utvidet til å omfatte skade som følge av en stadig risiko for omgivelsene, og det bygger nå både på risikobetraktninger og interesseavveininger, se Rt-2003-1546 avsnitt 39 og 40. Av rettspraksis følger videre at det må foretas en nærmere vurdering, hvor det bl.a. spørres om risikoen er stadig, typisk og ekstraordinær, jf. Nils Nygaard, Skade og ansvar (2007) side 255 og Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett (2009) side 293

Det springende punkt ved vurderingen av om det er grunnlag for objektivt ansvar i denne sak, er hvorvidt det foreligger tilstrekkelig tilknytning mellom staten og den skadevoldende virksomhet. Utgangspunktet i norsk rett er at bare eier eller innehaver av virksomheten kan bli ansvarlig, men tilknytning på annet grunnlag kan etter omstendighetene være tilstrekkelig, jf. Nils Nygaard, Skade og ansvar (2007) side 258-260 og Viggo Hagstrøm, Offentligrettslig erstatningsansvar (1987) side 211-214. I denne sak er staten ikke eier eller innehaver av dykkevirksomheten, slik at det blir avgjørende om det foreligger tilstrekkelig annen tilknytning

Høyesterett foretar så en lang og grundig drøfting av dette spørsmålet (du kan lese selv, det er litt for mye å sitere her), og konkluderer slik:

Min konklusjon blir etter dette at de forhold dykkerne har anført, hverken enkeltvis eller samlet skaper en tilstrekkelig nær tilknytning mellom staten og den skadevoldende virksomhet til at det kan ilegges ansvar etter det ulovfestede objektive ansvar. Det er nok så at staten har engasjert seg sterkt i petroleumsvirksomheten. Men det innebærer ingen prinsipiell forskjell sammenlignet med en rekke andre samfunnsområder. Hva særlig gjelder dykkevirksomheten, er statens engasjementet begrenset til tilsyn og kontroll. Dette er ikke i seg selv noen nær tilknytning, og skiller seg ikke fra annen statlig tilsyns- og kontrollvirksomhet.

Oppsummert: Henvisningen til nordsjødykkersaken er altså en henvisning til de vanlige vilkårene for erstatningsansvar på objektivt grunnlag. I nordsjødykkersaken kom Høyesterett til at det ikke forelå slikt objektivt ansvar.

Så nærmer vi oss kjernen: Nordsjødykkersaken ble brakt inn for EMD. Det falt dom i saken. Hva mente EMD om dette? Kom EMD fram til at Høyesterett sin vurdering av ansvarsspørsmålet var feil og/eller konvensjonsstridig?

I dommen i EMD så ble samtlige påstander om krenkelse av EMK avvist, med ett eneste unntak: Det ble funnet krenkelse av EMK art. 8. Domstolen sier dette (hentet fra norsk sammendrag):

Basert på en helhetsvurdering av en rekke forhold, og da særlig myndighetenes rolle med å godkjenne dykkeoperasjonene og ivareta sikkerhetsaspektet ved slike operasjoner, så vel som mangelen på vitenskapelig konsensus på den aktuelle tiden om senvirkningene av dykkersyke og usikkerheten om disse forhold som eksisterte på den tiden, var en særlig varsom tilnærming påkrevet for å minimere faren for skader. Etter Domstolens syn ville det derfor ha vært rimelig om myndighetene hadde tatt forholdsregler for å sikre at selskapene sørget for full åpenhet om dykketabellene. Klagerne og øvrige dykkere skulle ha mottatt informasjon om forskjellene mellom tabellene, så vel som om myndighetenes bekymringer for deres sikkerhet og helse. Dette var ifølge Domstolen avgjørende informasjon som de trengte for å være i stand til å vurdere risikoen for deres helse og for å gi informert samtykke til den aktuelle risiko. Myndighetene kunne ifølge Domstolen ha sørget for slik informasjon, for eksempel i forbindelse med godkjenning av dykkeoperasjonene og i forbindelse med inspeksjoner. Dette kunne ifølge Domstolen ha bidratt til, på et tidligere tidspunkt, å avskaffe bruken av raske tabeller som et middel for bedrifter til å fremme sine egne kommersielle interesser, og ved å potensielt øke risikoen for dykkernes helse og sikkerhet. Ved å unnlate å gjøre dette hadde den innklagede stat ikke oppfylt sine forpliktelser til å sikre klagernes rett til respekt for sitt privatliv, i strid med artikkel 8.

Domstolen konkluderte med at det forelå en krenkelse av artikkel 8 ved at staten ikke hadde sørget for at klagerne mottok grunnleggende informasjon vedrørende dekompresjonstabeller som ville gjort dem i stand til å vurdere risikoen arbeidet innebar for deres helse og sikkerhet.

Hvordan påvirket dette dykkernes krav om erstatning?

Domstolen sier også noe om dette. Det siteres, denne gang fra originalspråket.

Først Norge sine anførsler:

The Government maintained that the applicants had not furnished the Court with requisite evidence that there was indeed a causal link between the financial loss for which compensation was now being sought and the alleged breaches by the Norwegian authorities. Their health problems might be the result of their diving activities carried out on the Norwegian Shelf not involving rapid tables, or of activities as divers outside the jurisdiction of the Norwegian authorities, or they could be the result of the applicants’ taking risks which Norwegian authorities could not sensibly have been able to forestall.

Så domstolens vurdering av erstatningskravet:

The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002-IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009). Furthermore, the indispensable condition for making an award in respect of pecuniary damage is the existence of a causal link between the damage alleged and the violation found (see Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 73, ECHR 1999-II, and Muñoz Díaz, cited above). 270. However, bearing in mind its findings above, regarding notably the prevailing perceptions and lack of precise knowledge at the material time VILNES AND OTHERS v. NORWAY JUDGMENT 73 about the possible long-term effects of decompression sickness, the Court is not able to speculate on what the applicants’ position would have been had the violation found of Article 8 of the Convention not occurred. The evidence before it does not show a sufficient causal link between the respondent State’s failings as described in paragraph 244 above and the applicants’ losses in past and future earnings. In any event, even assuming that parts of the losses claimed are attributable to decompression sickness, the state of the evidence is not such as would enable the Court to make an equitable award under the Convention that exceeds the amounts that they have already received under the various national compensation schemes and which would have to be deducted from any such award. It therefore rejects the applicants’ claims under this heading.

Altså: EMD konkluderer med at det ikke er grunnlag for å tilkjenne erstatning for økonomisk tap for dykkerne. Domstolen sier i klartekst: «The evidence before it does not show a sufficient causal link between the respondent State’s failings as described in paragraph 244 above and the applicants’ losses in past and future earnings.» Oversatt: EMD finner ikke bevist at det er sammenheng mellom statens brudd på EMK og dykkernes økonomiske tap. Dermed konkluderte domstolen med at dykkerne ikke hadde krav på erstatning. Dette er i tråd med Høyesterett sin avgjørelse i den sk nordsjødykkersaken. Staten fikk altså medhold i dette, både i Høyesterett og i EMD. Dermed er Høyesterett sin vurdering av erstatningsrettslige regler og bevisvurderingen av dykkernes krav helt innenfor det som EMD kom frem til.

Det er altså positivt feil at Høyesterett sin vurdering av erstatningsspørsmålet ble underkjent i EMD.

Noen lesere vil riktignok vise til at dykkerne fikk tilkjent er erstatning for ikke-økonomisk skade på tilsammen 8000 euro til hver av dykkerne. Men denne erstatningen er ikke knyttet opp til ansvar for staten på erstatningsrettslig grunnlag etter norsk erstatningsrett. Denne erstatningen tilkjennes alene ut fra at dykkerne fikk medhold i at staten ikke hadde overholdt informasjonsplikten mht dykketabellene. En slik erstatning er ikke betinget av at staten har opptrådt i strid med norske erstatningsrettslige regler. Denne erstatningen er en erstatning som utmåles på et eget grunnlav, av EMD. Så at EMD utmåler slik erstatning kan ikke brukes som argument for at staten har opptrådt erstatningsbetingende ift norske erstatningsregler.

Kravet fra dykkerne om at statens brudd (på EMK art 8) var grunnlag for et ordinært erstatningskrav for økonomisk tap ble altså avvist.

Oppsummert

Nordsjødykkerne fikk ikke medhold i sitt krav om erstatning for økonomisk tap. Dykkerne fikk ikke medhold i at statens manglende informasjon om dykketabeller var grunnlag for erstatning for økonomisk tap – ikke i Høyesterett og heller ikke i EMD. Dermed er Høyesteretts standpunkt i nordsjødykkersaken ang erstatningsgrunnlaget korrekt. Ikke bare det, standpunktet er faktisk sanksjonert av EMD. Dette er stikk motsatt av det Marius Reikerås hevder. Men så viser Reikerås også at han overhodet ikke er i stand til å lese og forstå en dom fra EMD.

Og da er også henvisningen til denne dommen i saken med kvinnen på treningsstudioet korrekt.

Marius Reikerås forstår ikke nordsjødykkersaken overhodet. Han forstår heller ikke avgjørelsen fra EMD, noe som er svært underlig all den tid han stadig markedsfører seg om ekspert på menneskerettighetsspørsmål. Dersom Reikerås sin analyse hadde vært levert som en eksamensbesvarelse, så hadde han ikke bestått eksamen.

Marius Reikerås har ikke ført saker i EMD.

Marius Reikerås hevder fortsatt at han har ført saker for EMD. I dommen mellom han og Danielsen, fra Lagmannsretten, skrives følgende:

Reikerås ble engasjert av Nordsjødykkeralliansen i 2006. Hans oppdrag var å fremme krav basert på menneskerettsbrudd. Saken ble ført for en pilotgruppe på 24 personer. Dykkerne
tapte i alle instanser, senest i Høyesetrett 14. april 2009. Selv om han hadde mistet bevillingen, førte Reikerås saken for menneskerettighetsdomstolen, og vant fram. Det hele
endte med at Stortinget besluttet å gi en tilleggserstatning til dykkerne.

Vi får anta at Reikerås snakker om Vilnes-saken her. Den ble ikke ført av Marius Reikerås. Reikerås rotet bort saken han hadde for EMD:

Så igjen er Reikerås tatt i blank løgn om hans saker i EMD. Så for å oppsummere har Reikerås brukt følgende «beviser» på at han har ført saker for EMD:

 • Sagvolden-saken.
  • Sagvolden var ikke part.
 • Avvisningen av anken til Sagvolden.
  • Sagvolden var ikke part.
 • Nordsjødykkersaken.
  • Den ble avvist før det ble en sak, fordi nødvendig dokumentasjon ikke ble innsendt i tide.
 • Lobben-saken.
  • Saken er kommunisert, men det foreligger foreløpig ingen indikasjoner på at Marius Reikerås får lov til å føre saken.

Så Reikerås. Kan du faktisk vise til at du har ført noen saker i EMD? Så langt har du ikke komt med noe som underbygger dine påstander – kun svada og beviser på at EMD har sendt deg brev. Jeg har fått brev fra Bergen tingrett. Det vil ikke si at jeg har ført saker for Bergen tingrett…

Om du faktisk har ført saker, så kom med et godkjenningsbrev, eller en dom der det fremgår at du har representert en part.

Dykkersaken. Del IV – EMD.

Det er nå det pinlige skuet for alvor begynner. Etter å ha blitt avvist av tre rettsinstanser klager Reikerås saken inn for EMD, sak 24329/09. Reikerås overholder ikke fristene, og saken blir derfor, i tråd med EMDs regler avvist.

Det kommer kanskje klarest frem i to brev fra EMD til Marius Reikerås – på det tidspunktet ikke lenger advokat.

I begge disse brevene går det klart frem at saken er avvist av EMD, fordi Reikerås ikke har sendt inn nødvendig dokumentasjon. Det er en kardinalsynd for en advokat – men oversitter ikke frister. Dette er også noe vi har sett tidligere, jeg siterer her fra boinnberetningen for Reikerås konkursbo:

Det er altså et mønster,ser det ut til.

Nokså paralellt med dykkersaken mistet Marius Reikerås bevillingen. Det skjedde formelt 10. mars 2009. Grunnlaget var omfattende mangler i regneskapsføring, tvilsomme overføringer fra alderdomssvekkede klienter, og over- og underdekning på klientkonto.

Reikerås har i etterkant påstått at staten hindret ham tilgang til dokumentene i dykkersaken, og at han derfor ikke kunne sende dokumentasjonen rettidig til EMD. Dette er vås, Marius. At det er vås kan man blant annet lese i denne dommen, fra Oslo tingrett. Reikerås nektet å kvittere for arkivet sitt, og hentet det heller ikke:

Det aktuelle materialet ble til slutt levert tilbake til saksøker ved at det ble satt tilbake i lokalene til Fellesforbundet for Sjøfolk, etter avtale med disse. Saksøker skal ha vært til stede, men nektet for å kvittere for dette. Det er senere opplyst til forvalter at saksøker hentet ut noe av materialet, men at det meste nå er blitt destruert av Fellesforbundet for Sjøfolk da det ikke ble hentet av saksøker.

Reikerås tapte forøvrig denne saken.

Videre fremgår det av dommen at Reikerås holdt tilbake deler av arkivet, frem til 2011:

I august 2010 ble tilsynsrådet varslet om at saksøker oppbevarte saksdokumenter i lokalene til Fellesforbundet for Sjøfolk, hvoretter Tilsynsrådet bemyndiget advokat Willy Dalheim til å forestå innhenting av klientarkivet fra lokalene til Fellesforbundet for Sjøfolk. Arkivet ble der hentet av advokat Dalheim den 11. august 2011, etter at Fellesforbundet gav ham adgang. Saksøker skal ha blitt varslet, men valgte ikke å møte, jfr. advokat Dalheims skriftlige redegjørelse av 13. september 2010 til Tilsynsrådet:

Videre, i et av brevene fra EMD kan vi lese følgende:

Altså. Saken var sendt inn til EMD, og EMD ba om mer informasjon 17. februar og 5. mai 2010. Like fullt svarte ikke Reikerås på dette. Han var enkelt og greit for sent ute med å sende inn etterspurt dokumentasjon. Et par år senere plukket han derimot opp ballen. Men EMD gir deg kun en sjanse – etter det er saken lukket.

I mellomtiden var staten i gang med utbetalinger. En enkel tidslinje for staten sine handlinger er følgende:

 • 1999: Famlende, små, forsøk på støtte til dykkerene, bl.a. avtale med Haukeland Universitetssykehus om støtteordninger.
 • 2003: Stortingsmelding om dykkerne (47/2002-2003).
 • 2004: Oppreisning på opptil 200000 og 40G.
 • 2008: Marius Reikerås og en del dykkere taper i Oslo Tingrett.
 • 2013: Staten taper en sak i EMD, og betaler ytterligere 8000€. Denne saken var ikke ført av Reikerås.

Merk at tidslinjen er en grov skisse, ikke alle detaljer er med. Det essenesielle er at saken rullet lenge før Reikerås engasjerte seg i den. Den begynte å rulle rundt tusenårsskiftet, med medieoppmerksomhet rundt saken. Deretter skjedde det ikke spesielt mye før stortingsmeldingen kom. Stortingsmeldingen går langt i å anbefale økonomisk kompensasjon og støtte til pionerdykkerene, samtidig som den nok påpeker at staten antakelig ikke hadde et rettslig ansvar. Her var rett nok EMD uenige, men samtidig var kompensasjonsbeløpene staten landet på mye større enn de 8000€ EMD tilkjente dykkerne.

Så hva oppnådde Marius Reikerås i saken? Ingenting. Han brukte den til et springbrett for å gjøre sitt eget navn kjent. Det var andre advokater som vant frem mot staten, og det var enkeltpersoner i politiske partier som presset på for å få Stortinget til å gi erstatning. Det var ikke Marius Reikerås’ fortjeneste.

Så hvorfor er det da kjent at dykkerne vant frem i EMD? NSDA vant ikke frem; de fikk saken sin avvist. Imidlertid vant seks dykkere frem i saken kjent som Vilnes v. Norway. Denne ble ikke prosedert av Marius Reikerås.

Dykkersaken. Del II – Borgarting Lagmannsrett.

Neste akt kom i januar 2009. Et par måneder før, i november 2008, hadde Borgarting lagmannsrett frikjent staten for ansvar i en nokså identisk sak. Men denne dommen gjelder altså den saken Marius Reikerås førte. Legg merke til at dette er en av to paralelle rettssaker.

Dommen viser at Reikerås fortsatte å presedere på menneskeretter, og lite annet, med krav om fastsettelsesdom og erstatning:

Den norske stat v/Arbeids­ og inkluderingsdepartementet dømmes til å betale ovennevnte saksøkere erstatning for økonomisk og ikkeøkonomisk tap, fastsatt etter rettens skjønn med tillegg av lovens renter regnet fra to uker etter dommens forkynnelse og til betaling skjer.

Det var altså kravet fra Reikerås – i tillegg til fastsettelse av at menneskerettene var brutt.

Staten innvendte at vurderingen av menneskerettene var gjort gjennom vurderingen av søksmålet:

Staten er enig i tingrettens begrunnelse. De påståtte konvensjonskrenkelser ble behandlet ved avgjørelsen
av erstatningskravene i saken, og det kan da ikke kreves fastsettelsesdom for krenkelse av ulike
bestemmelser i EMK eller SP.

Stort mer er det ikke å si om dommen. Lagmannsretten forkaster anken, etter drøftinger av retten til fastsettelsesdom. Det har ikke rettslig interesse for nordsjødykkerne å få fastsettelsesdom for menneskerettsbrudd, all den tid menneskerettsbruddene er vurdert som del av erstatningsspørsmålet.

Et vesentlig poeng her er at mennskerettene har forrang dersom det står i motstrid med nasjonale rettsregler. Det overser Reikerås, og glemmer nasjonale rettsregler. Det går dårlig for klientene.

Menneskrettsbrudd er bare ett av mulige ansvarsgrunnlag for staten. Ansvar etter læren om ulovfestet objektivt ansvars eller på grunnlag av uaktsomhet i rollen som tilsynsmyndighet er vel så nærliggende.

Det var disse to spørsmålene som gjorde at den andre dykkersaken ble fremmet for Høyesterett og det var dette som også ble avgjørende for EMD i den andre dykkersaken, staten er såkalt «holder of public power» og kan på nærmere vilkår holdes ansvarlig ved manglende tilsyn og inngrep, selv om den ikke har forårsaket skaden.

Men det var altså ikke det sporet Reikerås valgte å følge.

Det litt tristere finner man i en annen dom fra lagmannsretten – fra 2013. Dette er sentralt, ettersom Reikerås selv har klaget over lignende problemer:

 Den 2. februar 2010 begjærte saksøkerne innsyn i deres tidligere saker og viste til at det ikke hadde vært mulig å få kopi av disse fra Reikerås. Retten svarte på henvendelsen den 15. februar 2010, og fra svaret inntas:

Saksøkerene, dvs. Nordsjødykkeralliansen og dykkerne hadde ikke fått innsyn i sine egne saksdokumenter; de ble holdt som gisler av Reikerås. Uansett avvises saken, fordi dokumentasjonen fra saksøkerne er for dårlig.

 

Dykkersaken. Del I – Oslo tingrett.

En av de sakene Marius Reikerås har profilert seg mest på er saken om erstatning til pionerdykkerene. Det var et forholdsvis stort antall dykkere, og de fikk stor medieoppmerksomhet.

I ettertid har Reikerås profilert seg veldig på dette, og hevdet at han vant saken i EMD. Det gjorde han ikke. Han rotet bort saken i EMD.

Det hele begynte i Oslo tingrett, i 2008. Der ble staten frifunnet for erstatningsansvar. Dommen kan leses her.Men det var ikke over der. Saken ble selvsagt anket, og det er her det begynner å bli interessant. For det første kan det jo nevnes at staten betalte advokatbistand for dykkerene – som et lite apropos til Reikerås’ mantra om at staten motarbeidet han.

Dykkerene var representert av (på det tidspunktet) advokat Marius Reikerås. Reikerås var altså betalt av staten.

Forøvrig er dommen en grei innføring i historien rundt dykkingen i den unge olje-nasjonen, og vel verdt å lese av den grunn.

Saksøker prosederte hovedsaklig på menneskeretter i saken, og retten konkluderte med at de tolket menneskerettsdeklarasjonen galt.

Saken var omfattende, og dommen er på 80 sider. Dykkerene sine advokater har ført over 15000 timer. Reikerås leverte ikke timelister på dette til tingretten. Det kan leses i dette brevet, adressert til advokat Marius Reikerås. I brevet kommer retten med sterk kritikk av salæroppgaven. Uansett ble mye dekket, selv om dokumentasjonen for kravene i beste fall var svak i mange tilfeller.

Men saken var altså tapt i tingretten. Du vant ikke, Marius. Den ble selvsagt anket, og dykkerene vant ikke frem i neste instans heller.

PS: Du kan slutte å gjemme deg Marius. Jeg har sett deg like ting på facebook den siste uken…