Stikkordarkiv: svindel

Rune Fardal søker støtte fra BUFDIR.

Rune Fardal anklager regelmessig andre for å være betalt av Barnevernet. Undertegnede, Ken Joar Olsen, Arbeid mot Rettferdighet, Forulempingstilsynet, også videre har blitt anklaget for dette på ulike tidspunkt.

Fardal anklager andre for å være betalte mindguards…
Kritikere er selvsagt betalt…

En vanlig konspirasjonsteori i miljøet er at staten finansierer opposisjon mot dem. Dette er utvilsomt samlende, og definerer staten som en fiende. Dette har ikke Rune Fardal dokumentert på noe som helst vis. Han har kun påstått det, uten fnugg av dokumentasjon.

Slik dokumentasjon finnes selvsagt ikke, heller. Undertegnede har aldri fått statlig støtte, utover studielån (som er betalt tilbake).  Og studiestøtten var ikke på et fagområde som var relevant for Barnevernet.

Fardal, derimot, har spurt BUFDIR om hvilke støtteordninger de har. Han ønsker altså å bli betalt av direktoratet som er ansvarlig for den statlige biten av Barnevernet, som blant annet har ansvar for adopsjonssaker, fosterhjem også videre.

Og ja, vi kan dokumentere det. Les selv!

Gang på gang har Fardal kommet med svært grove angrep på Mari Trommald, som er direktør for dette direktoratet, og anklaget henne for grov uforstand.

Like fult ser Rune Fardal seg tjent med å søke støtte derfra. Så still deg spørsmålet: hjelper Rune Fardal folk,eller er han ute etter å sikre seg selv? Han tar betalt for intervjuer, uten å fortelle sine seere om det. Han støtter fedre som er dømt for grov vold mot sine barn.

Hvilken troverdighet har Rune Fardal?

Rune Fardals karakterer….

Rune Fardal har publisert en liten bit av vitnemålet sitt.

Dette er på grensen til påfallende. I følge dette tok han årsstudium i psykologi i 2009-2010. Men, som kjent er det et årsstudium, som begynner i høstsemesteret. At han tok eksamen i 2009-semesteret og 2010-semesteret antyder stryk eller andre årsaker til at han tok dette over en lengre periode.

Nå er det ingenting galt i det i seg selv, men det er beklagelig at Fardal ikke publiserer hele siden. Klippingen får meg til å tro at det er noe som er skjult der, som endrer bildet.

Videre ble Rune Fardal dømt for dokumentfalsk ifm. søknad til UIB i 2013:

I 2013 søkte Fardal opptak til årsstudium i psykologi ved Universitet i Bergen. Sammen med søknaden vedla han vitnemål fra Ski videregående skole i 1980. På vitnemålet er karakterene i alle fag skrevet både med tall og bokstaver, og alle karakterene er skrevet for hånd.

Dersom Fardal tok dette studiet i 2009-2010 er det ingen grunn til at han skulle ta dette om igjen. Vel har psykologien gjennomgått en del endringer, men neppe så omveltende at man må ta årsstudium på nytt hvert tredje år.

Videre er dette svært grunnleggende fag. Rune skriver følgende:

Nettroll sprer mye usanne påstander om meg. Bla.a. at jeg ikke har eksamener eller vitnemål fra psykologiske studier. De hater at jeg bruker faglige terminer når jeg avslører dem derfor er det viktig for dem å febrilsk prøve svekke min troverdighet.

Nei Rune, her misforstår du. Vi reagerer på at du lemper ut alvorlige diagnoser uten å ha undersøkt noen av personene du omtaler. Det ville vi nok gjort, selv om du hadde doktorgrad i psykologi. For du har ikke det kliniske grunnlaget for påstandene dine!

Videre har du gang på gang avslørt deg som overfladisk i faget ditt, og med underlig fokus. Du er en sjarlatan og en kvakksalver. At du har et par grunnleggende fag endrer ikke på resten av bildet.

Grunnen til at Rune Fardal ikke har organisert Familiekanalen

Det har kommet oss for øre at Rune Fardal er straffedømt for relativt grov økonomisk kriminalitet, og dokumentfalsk. Ironisk nok kommer dette oss for øre samme dag som Rune Fardal klager over at andre bedriver dokumentforfalskning:

Nå er rett nok ikke det Fardal har gjort like grovt, men det er noe med det å sitte i glasshus og kaste stein.

Uansett er dommen svært god lesing,  som gir grei innsikt i Rune Fardals omfattende hvitsnippskriminalitet.

Fardal var tiltalt for grovt økonomisk svik mot egne firma (dette ble han frifunnet for), å ha solgt gjenstander tilhørende andre som han var i besittelse av for over en halv million kroner, for å ha forfalsket vitnemål, og flere brudd på regneskapsloven og ligningsloven.

Bølgebryteren, som han hadde produsert på bestilling fra Kystkuyltursenteret i Sandviksboder, ble solgt videre til en tredjeperson  av Rune Fardal – etter at Kystkultursenteret hadde betalt 550 000,- for den. I mellomtiden gikk firmaet konkurs, og museet fikk således ikke bølgebryteren de hadde betalt for.

Det er på det rene at det ble inngått avtale om salg av en bølgebryter fra Dara Marine AS til Sandviksboder kystkultursenter (heretter benevnt Kystkultursenteret). Kjøpesummen var avtalt til kroner 550 000. Betalingen skulle skje etter hvert som bølgebryteren ble produsert. Av kjøpekontrakten fremkommer at produksjonstiden var en måned, og at levering skulle skje i februar/mars 2012. Den aktuelle bølgebryter var av standard utførelse.

[…]

Det er på det rene at Kystkultursenteret ikke har fått bølgebryteren de har betalt for.

Dette ble følgelig Rune Fardal dømt for. Han ble også dømt til å personlig betale 550 000,- til Kystkultursenteret.

Dokumentfalsk

Rune Fardal har lenge hevdet å være psykologistudent, og søkte i 2013 opptak til årsstudium i psykologi. Som vedlegg var det et dårlig forfalsket vitnemål:

I 2013 søkte Fardal opptak til årsstudium i psykologi ved Universitet i Bergen. Sammen med søknaden vedla han vitnemål fra Ski videregående skole i 1980. På vitnemålet er
karakterene i alle fag skrevet både med tall og bokstaver, og alle karakterene er skrevet for hånd. For flere av karakterene er det forskjell mellom tallkarakteren og de skrevne karakterene. Universitetet oppdaget dette ved behandlingen av søknaden, og kontaktet Ski videregående skole for å få bekreftet karakterene. Det ble avdekket at Fardal hadde endret åtte av karakterene som var skrevet med tall, mens han ikke hadde endret det som var skrevet med bokstaver. Dette er bekreftet i retten ved dokumentert vitnemål. Det er på det rene at Fardal ikke ville kommet inn på studiet med sine egentlige karakterer.

Fardal forsøker å fossro, og sier det ble innlevert ved en feil. Det kan for så vidt tenkes, men det er irrelevant. Han har gitt et forfalsket dokument til en offentlig myndighet, og ble følgelig dømt for det.

Retten konkluderer også med at Fardals fortelling fremstår som lite troverdig.

Årsstudiet i psykologi ved UiB har hatt ganske stabile poenggrenser en stund – rundt 49-51 poeng. Det er også anmerket i dommen at det er på det rene at Fardal ikke ville komt inn med det egentlige vitnemålet sitt.

En annen konklusjon vi kan trekke av dette er at Fardal i 2013 ikke ble tatt opp på årsstudium i psykologi, som er en grunninføring i psykologi. Samtidig velger Rune Fardal i dag å titulere seg med specialize in psychology, som antyder at han har kompetanse på feltet. For hvor stakkarslig er det ikke å forfalske vitnemålet, for å komme inn på psykologistudiet? Og fossro når UiB varsler at de vil undersøke vitnemålet nærmere, slik det er beskrevet i dommen?

For kompetanse på feltet har han ikke. Ikke en gang tilsvarende årsstudiumet, som danner grunnlag for masterstudiet.

Regneskapsrot og ligningsrot.

Fardal ble også tiltalt (og dømt) for store mangler i regneskapet. Deler av dette vil man nok nikke gjenkjennende til om man har fulgt diskusjonen rundt Rune Fardals økonomiske forhold i Familie kanalen [sic].

Jeg siterer fra dommen:

Bevisførselen i nærværende sak, har vist en manglende oversikt, kontroll og gjennomføring av de formelle krav som stilles til næringsdrivende. Retten viser til de regnskapskyndiges forklaringer, samt forklaringene fra bostyrerne, som alle har forklart at det hele var preget av rot og uoversiktligheter, sammenblanding mellom økonomien til de forskjellige selskapene og sammenblanding mellom selskapene og tiltaltes privatøkonomi.

Det fremkommer også at han har sendt ulike fakturaer til kunde og til regneskapsfører, utbetalinger har blitt gjort uten dokumentasjon, kontanter er tatt ut av selskapene uten dokumentasjon m.v.

Det er er ikke spesielt tillitsvekkende for en som ber om donasjoner til aktivismen sin. Da bør et krav være at de som gir vet hva pengene blir brukt til. Det ser det ikke ut til at Fardal evner, gitt at han flere ganger er dømt for regneskapsrot. Det bør også nevnes at Rune Fardal klaget over at andre foreninger tok inn donasjoner på tvilsom måte i 2004.

Borevisoren anfører også at

De to tiltalte brukte i følge Pettersen selskapet/-ene som
sin private lommebok, langt utenfor aksje- og selskapslovgivningens regler. Han forklarte at det hele var særdeles uoversiktlig og rotete.

Dette er noe av den samme kritikken som har kommet mot Familie kanalen. En totalt mangel på oversikt, og svært uheldig sammenblanding av privatøkonomi, donasjoner og inntekter. Fardal gjorde et forsøk på å publisere et regneskap, som sammenstilte inntekter og utgifter, men det gikk ikke inn på hvor inntektene kom fra, eller hva utgiftene gikk til. Således er det en påstand fra Rune Fardal, og ikke dokumentasjon.

Derfor er ikke Familie kanalen [sic] registrert.

Som del av denne dommen ble Rune Fardal idømt rettighetstap.

Rune Fardal, født 12.1.1959, dømmes til tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder å være daglig leder, inneha ledende stilling, eller sitte i noe styre for en periode av 3 –tre- år fra dommen er rettskraftig, jf. straffeloven (1902) § 29.

Dersom Rune Fardal ikke valgte å anke, vil dommen ha blitt rettskraftig i juni 2016. Dvs. at rettighetstapet utløper i juni 2019 – eller et halvår etter de første registermeldingene.

Det er også verdt å merke seg at Rune Fardal har utstedt fakturaer i dette tidsrommet. Han har etter alt å dømme bedrevet næringsvirksomhet.

Faktura fra Rune Fardal. Legg merke til at den gjelder «Høst 2017».

Brønnøysundregisterene har selvfølgelig avvist registreringen, fordi Rune ikke kan sitte i et styre. Selv hevder han det er fordi det var mangler ved en protokoll på grunn av reisevirksomhet. Han lyver altså om grunnen:

4. Det er løgn at registrering ikke ser sendt. Vi mangler bare en protokoll, som vi ikke har fått tid til fordi folk er på reise. (se bilde)

Man bør også ha livsstilen Rune Fardal har ført i bakhodet. Han har hatt svært mye reising, og bodd på dyre hoteller i Dubai. Han har reist på svært kort varsel til Spania, for å foreta intervjuer. Alt dette er i følge Fardals egne utsagn.

I tillegg har han hatt 40-45000 i måneden i donasjoner. Det er en ikke ubetydelig omsetning, for en som ikke har lov til å drive næring!

Og på toppen av det hele har han altså mottatt sosialstønad, rett nok over kortere tidsrom.

Rune Fardal betaler etter alt å dømme ikke skatten han skal av donasjonene. Han fører ikke regneskap. Han er tidligere dømt for svært mangelfulle regneskap og skatteinnbetalinger. Han er dømt for dobbeltsalg. Kort sagt – Rune Fardal prøver etter alt å dømme å profitere på andre menneskers ulykke i møte med barnevernet.

Hva mer lyver du om og skjuler, Rune Fardal? For en ting bør være klart. Vi finner ut av hva du lyver om.