Kategoriarkiv: svindel

Narsissisten Marius Reikerås.

Marius Reikerås har i dag eit facebookinnlegg der han tek til orde for å drite i karantenereglane:

Det er ikke aktuelt for meg å akseptere noe inngrep i min bevegelsesfrihet når jeg kommer hjem til Norge, ref karanteneperioden som styresmaktene har satt til ti dager.

I klartekst: Reikerås bryr seg ikkje om karantenereglane. Han vil gjere som han vil etter å ha vore i utlandet. Stort klårare kan ikkje det seiast at han ser på seg sjølv som heva over lover og reglar som gjeld andre – slik vi har sett så mange gongar før.

For å underbygge argumentet sitt siterer han EMK, men ignorerer eit viktig punkt, nemleg at EMK sjølvsagt ikkje er eit absolutt sett reglar, men kan innskrenkast om offentleg orden, hensynet til andre, eller folkehelsa krev det. Det står i klårtekst i det Reikerås sjølv vel å sitere. La meg utheve det. Sitatet er henta frå has innlegg.

Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Karantena er eit tiltak for å verne andre si helse, og for å verne andre sine rettar til å bevege seg fritt i samfunnet. Inngrepet i den enkelte sine rettar, ved å måtte uthalde ti dagars karantene, er mindre enn ulempene for mange andre om vi får smittespreiing i samfunnet. Det er noko som heiter solidaritet og. Eller har Marius Reikerås gløymt at han kjempar for dei svake; dei som risikerer å døy av covid-19-infeksjon?

Viare gløymer han artikkel 2; retten til liv. Staten har ei plikt til å verne livet til innbyggjarane. Dvs. at dei må settje i verk tiltak som vernar om helsa – og livet – til folk; og folk i risikosona. Karantene er eit slikt tiltak.

Eller som ein professor ved Liverpool University skriv:

Second, Article 5-1e allows legal detention of those who can spread infectious diseases. This provision and the case law of the ECtHR talks about the conditions when such detention will be in compliance with the ECHR: it should be made in accordance with national law, it should be limited in time and it should serve the purpose it is initiated for – namely, preventing spreading of infectious diseases. Otherwise, such detention will be arbitrary and hence in violation of the ECHR.

Kanstantsin Dzehtsiarou ved universitetet i Liverpool meiner altså at tiltaka ikkje bryt mot menneskerettane.

Målet med karantenen er å hindre smittsom sjukdom. Den er av avgrensa lengde (10 dager) og har relativt milde føringar på kva du kan gjere og ikkje. Det er lett å forutsjå om du må i karantene eller ikkje, og den er ikkje tilfeldig. I tilfellet Marius Reikerås er det ein konsekvens av eit val han tek om å reise.

Han viser og til EØS-reglane:

Om en slik karantene skulle bli gitt, er jeg villig til å ta den for retten. Jeg anser også en slik karantene for å være i strid med EØS reglene, så lenge andre land finner det greit at nordmenn besøker landet.

Her det vel ikkje stort meir å sei enn å vise til at EU har godkjent innskrenkingane, og svært mange EU-land har liknande tiltak. Tvert imot har EU tilrådd reiserestriksjonar ser det ut til. Lukke til med å få den gjennom, Marius.

Depending on the local regulations by the Länder, people entering the country from abroad may be required to spend two weeks in mandatory quarantine.

Marius Reikerås viser seg igjen som ein som ser på seg sjølv som universets midtpunkt, og meiner at lover og reglar ikkje skal gjelde han. Ikkje ein gong om reglane er laga i solidaritet med dei som vil stå i fare for å døy av Corona.

Marius Reikerås har tidlegare delt eit innlegg om sin onkel, som ikkje fekk friskluft når han ville. Det er dette karantene handlar om. Det handlar om å gje dei som er sjuke, eldre, eller ikkje vil tåle ein corona-infeksjon fridom.

Solidariteten til Reikerås strekkjer seg tydelegvis ikkje lenger enn til eigen nasetipp. For ved eigen oppførsel risikerer Marius Reikerås å tvinge andre eldre, som sin no avdøde onkel, til å unngå kontakt med andre mennesker – på grunn av smittefare.

Faglegheit og vitenskap i altieland

Det vil gjerne sjokkere Rune at statististikk er eit eige fagfelt. I det siste har Fardal egla seg inn på det, ved å repetere ein spørjeundersøkelse som UiB gjorde i befolkinga. Grunnen til at Fardal vil repetere den er at UiB kom til at folk hadde tillit til barnevernet – og det kan jo ikkje stemme med Fardal sitt verdsbilete.

Han postar spørjeundersøkjinga på sin eigen facebookvegg, og på grupper som «Barnevernet vil vi ha helt fjernet».

Problemet er at det er ikkje eit representativt utval Fardal når. Han når dei som allereie hater barnevernet. Resultatet av spørjeundersøkelsen er gitt av kven han spør. I tillegg har Rune sjølvsagt endra litt på spørsmåla, som han ikkje meinte var gode. UiB har antakeleg køyrt ein del rundar på spørsmåla, for å sørge for at dei ikkje legg føringer på svara. Det drit Fardal i, for han meiner dei ikkje var gode nok.

For at ein slik undersøkelse skal ha ein verdi må spørsmåla stillast til eit representativt grunnlag av befolkinga. Det finst statistiske metodar for å berekne kor stort eit slikt utval bør vere, avhengig av konfidensintervallet du vil ha i svaret. Det finst metodar for å sørge for at utvalet vert så gjennomsnittleg som råd og. Men det bryr ikkje Fardal seg om.

Dette avslørar Rune Fardal totalt. Han bryr seg ikkje om kva som er rett; han har rett. Tidlegare har han køyrt hart på det han kallar manglande faglegheit hjå barnevern og folk som jobbar på feltet. Her oppviser Rune Fardal totalt manglande faglegheit innan statistikk. Det har han forsåvidt oppvist før og

Det er tydeleg at for Fardal er det ikkje viktig kva som er rett og galt, eller kva som er vitenskap. Det som er viktig er at mannen i kvit frakk har rett. At han vil gjere seg sjølv til latter om han tek opp tala han får i akademiske samanhenger ser ikkje ut til å plage.

Miljøet rundt han er i ferd med å verte eit stadig meir lukka ekkokammer, der kritiske røyster vert systematisk fjerna, og kun hyllest av det rådande verdsbiletet får stå. Det er det motsette av vitenskapen, det er det motsette av det Rune Fardal påstår han representerer. Men det bør vere tydeleg for alle at det er eit miljø utan aksept for kritikk eller korreksjon. Dette er cargo cult science. Og det fører ikkje til auka gjennomslag for Rune.

Rune Fardals økonomiske rot.

Rune Fardal ved Familiekanalen har fått avslag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på grasrotandelen fra Norsk Tipping — og det skulle bare mangle.

Grunnlaget tilsynet anfører er to ting:

  • Virksomheten fremstår ikke som klart lokal eller regional, men har et landsdekkende preg.
  • Familiekanalen bærer preg av å dekke privatøkonomiske omkostninger

De har selvsagt rett, på begge punkter. For å slå fast at Fardal hadde landsdekkende aktivitet, bør det være tilstrekkelig å minne om at han endret navnet på facebooksiden fra Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway, til Family Channel – Focus on Family & Human Rights – Vestland. URLen inneholder fortsatt familiekanalennorge.

Vedtaket er tilgjengelig i sin helhet. Det er også det opprinnelige varselet, Rune Fardals første tilsvar, og Fardals siste tilsvar. Sistnevnte har dårlig kvalitet, ettersom det måtte tas fra en av hans videoer.

Han endret altså navn på facebooksiden, og spesifiserte at virksomheten var regional i vedtektene, i håp om å beholde grasrotandelen. Alt dette er dokumentert i det første tilsvaret Rune Fardal sendte Lotteritilsynet. At virksomheten er landsdekkende er forsåvidt greit dokumentert i dette albumet av facebooksiden Dr. Fardal.

I sitt andre tilsvar anførte Rune Fardal at dette uansett var uproblematisk, all den tid redigering og publisering av intervjuer foregikk i Bergen. Nå er det verdt å minne om formålsparagrafen i Familiekanalen, som altså sier at formålet med foreningen ikke er å publisere og redigere amatørvideoer… Han har altså ingen forståelse av at formålsparagrafen forplikter.

Fardal drar også inn fotballklubber, som han mener har aktivitet over hele landet. Til det er det å innvende at grasrotmidlene går til breddeidretten; ikke elitesatsningen. Og i de lavere nivåer er seriene regionale, ikke nasjonale. De bryter således ikke dette vilkåret.

For å sitere Lotteritilsynet:

Lotteri- og stiftelsestilsynet ser at sammenkomster, møter, seminarer og lignende skjer på regionalt nivå, men at enheten har kostnader som viser at også en betydelig del av aktiviteten skjer utover det lokale og regionale.

Videre har Lotteritilsynet konkludert med at Rune Fardal blander privatøkonomi og foreningens økonomi. Her kan man ikke annet enn å konkludere med at de har rett, og at Fardal ikke forstår innvendingene som kommer.

I sitt tilsvar skriver Rune Fardal følgende:

Dette må tilsynet ha vært opperksom på for de nevner selv nederst på side 2 en faktura der Rune Fardal har gitt bistand, og der beløpet er innbetalt til FAMILIEKANALEN. Kontoen står i Rune Fardals navn, jmf foreningens prokura.

Det er derfor åpenbart at grasrotmidler ikke benyttes til privatøkonomiske interesser. Når regneskapet så viser at Rune Fardal har ca. 30.000,- til gode for utlegg han har privat lagt ut for, så kan man ikke argumentere for at grasrotmidler brukes til privatøkonomiske interesser,når Rune Fardal belaster noen private regninger (Netflix, Itunes, Sats og Kampsportsenter) på FAMILIEKANALENS konto. Disse belastninger føres mot Rune Fardals konto i Familiekanalens regnskaper.

Min uthevning.

For det første må det bemerkes at Rune Fardal ikke har forstått prokura. Prokura gir ham rett til å handle på vegne av foreningen. Det gjør ikke ham til foreningen. Det normale er at kontoen står i foreningens navn, men at den eller de som har prokura har fullmakt til å bruke midlene. En slik fullmakt stammer fra medlemmene i foreningen, gjennom vedtekter og årsmøte, som gir et slikt mandat. All den tid foreningen neppe har en reell medlemsmasse eller et reelt årsmøte er det en formalitet, men Fardal har selvfølgelig ignorert det. Å ha kontoen i eget navn er uansett feil.

Videre belaster Fardal foreningens konto (som ikke er foreningens konto, men hans) med private regninger. Det er en uting. Den ryddige måten å gjøre det på er selvsagt å overføre penger til Rune Fardal, og så betale regningene. Dette er noe av det samme rotet som Fardal ble anklaget for i 2016. Det ser ikke ut til at han lærte av den dommen.

Nå er i og for seg ikke dette heller ulovlig, gitt at det blir regneskapsført på rett måte – men det er uheldig, og det ødelegger for sjansene til å motta støtteordninger som grasrotandelen. Det kreves mer av foreninger som får offentlig støtte enn av rent privat driftede foreninger.

At han mister grasrotandelen er således ikke urimelig, men heller det man må forvente gitt situasjonen.

Videre hevder Rune Fardal at bistand til foreldre blir gitt av Rune Fardal, mens intervjuer blir foretatt av Familiekanalen. Dette viser i beste fall en uheldig rolleblanding. Videre er det verdt å merke seg at Familiekanalen ble registrert som følge av kritikk om at han tok betalt for tjenester, uten å ha et registrert foretak å fakturere fra. Her tilpasser han seg kritikken som kommer fra tilsynet, uten å huske hva han har sagt tidligere.

Summa summarum er jeg ikke overrasket over utfallet. Det var gitt fra første dag at Fardal ikke hadde rett på grasrotandelen, og at han i etterkant har prøvd å tilpasse seg regelverket, men ikke greid det finner jeg heller ikke overraskende. Når han ikke lærte av 45 dagers ubetinget fengsel i 2016, er det neppe overraskende at han ikke får det til denne gangen heller. For det er identiske forhold: økonomisk rot mellom ulike juridiske personer.

Rune Fardal hevder også å ha sendt regneskapet til Skatteetaten, og at de ikke har noe å utsette på de. Nå er jo problemet at et regneskap i seg selv bare er tall. Spørsmålet er om tallene stemmer. Om de ikke stemmer, er regneskapet verdiløst. Forrige gang fikk han sin kone idømt femten dager betinget fengsel. At hun tør sitte i styret i Familiekanalen forstår jeg ikke.

Alt i alt bekrefter dette svært mye av det folk har kritisert Fardal for: en total sammenblanding av foreningens og egen økonomi, og at han har brukt donasjoner til å dekke privatøkonomiske utlegg.

Det er også verdt å nevne at donasjoner via Vipps går til Fardals private telefonnummer. Det ryddige hadde selvsagt vært å registrere foreningen i Vipps – men da måtte han betalt gebyr… det vil han vel ikke?

I sin siste video klager han også over at Willoch/Bore har tatt utleggspant i huset hans, til tross for at konen har særeie. Det er godt mulig Rune Fardal og konen har særeie – seg imellom. Men så lenge en slik avtale ikke er tinglyst, forplikter den ikke kreditorer. Om den var tinglyst, er det korrekt at kreditorer ikke kunne gått etter konens eiendeler for å dekke krav mot Rune Fardal – men så lenge dette ikke er tinglyst kan de det. Konen må eventuelt kreve dette erstattet fra Rune Fardal i ettertid. Jeg har en viss forståelse for at hun reagerer med å søke separasjon når det for andre gang på få år varsles tvangssalg av deres felles bolig, på grunn av Rune Fardals oppførsel.

Men som vanlig skylder han på nettroll. Det er Ken Joar Olsen, og andre sin feil at det har gått slik. Det er det ikke. Det er Rune Fardal som har fallt for eget grep.

Han kan lure seg selv, men ikke la han lure deg også.

Rune Fardal søker støtte fra BUFDIR.

Rune Fardal anklager regelmessig andre for å være betalt av Barnevernet. Undertegnede, Ken Joar Olsen, Arbeid mot Rettferdighet, Forulempingstilsynet, også videre har blitt anklaget for dette på ulike tidspunkt.

Fardal anklager andre for å være betalte mindguards…
Kritikere er selvsagt betalt…

En vanlig konspirasjonsteori i miljøet er at staten finansierer opposisjon mot dem. Dette er utvilsomt samlende, og definerer staten som en fiende. Dette har ikke Rune Fardal dokumentert på noe som helst vis. Han har kun påstått det, uten fnugg av dokumentasjon.

Slik dokumentasjon finnes selvsagt ikke, heller. Undertegnede har aldri fått statlig støtte, utover studielån (som er betalt tilbake).  Og studiestøtten var ikke på et fagområde som var relevant for Barnevernet.

Fardal, derimot, har spurt BUFDIR om hvilke støtteordninger de har. Han ønsker altså å bli betalt av direktoratet som er ansvarlig for den statlige biten av Barnevernet, som blant annet har ansvar for adopsjonssaker, fosterhjem også videre.

Og ja, vi kan dokumentere det. Les selv!

Gang på gang har Fardal kommet med svært grove angrep på Mari Trommald, som er direktør for dette direktoratet, og anklaget henne for grov uforstand.

Like fult ser Rune Fardal seg tjent med å søke støtte derfra. Så still deg spørsmålet: hjelper Rune Fardal folk,eller er han ute etter å sikre seg selv? Han tar betalt for intervjuer, uten å fortelle sine seere om det. Han støtter fedre som er dømt for grov vold mot sine barn.

Hvilken troverdighet har Rune Fardal?

Reikerås lyg om munnlege opplesinger i EMD.

I ein serie facebookinnlegg (1, 2) hevdar Reikerås at den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) ikkje avheld munnlege høyringer.

Det er sjølvsagt ikkje sant. I den siste facebookstatusen viser Reikerås til ei konkret sak, Mihalache v. Romania. Opplesinga kan ein sjå her.

EMD har til og med ei eiga side dedikert til filmar av opplesingene.

Det ser ikkje ut til at absolutt alle storkammersaker får munnleg opplesing av dommen, men mange nok til at Marius Reikerås neppe kan ha sjekka veldig grundig, når han konstanterer at den munnlege opplesinga seier noko om kor alvorleg EMD tek saka. Når han seier det ikkje fann stad munnleg opplesing i Mihalache v. Romania lyg han.

Marius Reikerås har tidlegare proklamert seg som ekspert på menneskerettar, og viser stadig vekk til lausrevne sitat frå dommar EMD har avsagt. Då er det på grensa til påfallande at han ikkje kjenner til at dei vert lest opp relativt ofte.

Eg er freista til å tru at Marius Reikerås lyg. For det var ikkje vanskeleg å finne opptaka på nettsida til EMD.

De farlige hjelperne

Dette er en gjesteartikkel vi har mottatt fra Ken Joar Olsen. Etter Rune Fardals reaksjoner, fjernet det opprinnelige publiseringsstedet innlegget. Det vil ikke skje her.

Min vei ut av barnevernshatermiljøet.

Nyfødt ble vår datter akuttplassert. Vi hadde da ikke hatt kontakt med barnevernet på forhånd og var i sjokk og vantro over det hele. Etter tre uker fikk vi vite at barnevernet ville at hun skulle plasseres for det som heter «oppvekstplassering» og med tanke på adopsjon. Etter tre års kamp er vår datter trygt tilbake til oss, men det har hatt store omkostninger for oss som familie og har skapt sår som kanskje aldri vil leges. Jeg har hatt mange dyrekjøpt erfaringer i denne tiden som kanskje andre foreldre kan ha nytte av.

Hat og sinne i starten og massiv støtte på nett

I starten var både jeg og min samboer i sjokk og visste ikke hvor vi skulle henvende oss. Nettet, tenkte jeg, og googlet og undersøkte. Raskt fant jeg fram til mange anti-barnevernssider som speilet mitt hat og mitt sinne, sider som proklamerte forlokkende ideer som at de ville ha barnevernet helt fjernet. Og der fikk jeg jo massiv støtte for hvor ondskapsfulle og gale absolutt alle i barnevernet var. I ettertid ser jeg jo at disse sidene var ekstremt hatefulle og ødeleggende, men der og da kunne jeg få utløp for egne negative følelser. Ganske raskt innså jeg, til tross for mitt eget sinne og krenkelse, at det finnes barn som trenger et vern. Jeg opprettet derfor en egen gruppe; «Barnevernet må bort og noe annet på plass» som et alternativ. Etter over 3 år ble vår datter tilbakeført til oss, og underveis har gruppen vært til både hjelp og støtte. Mange gode fagpersoner har støttet oss som foreldre, og det har nok også bidratt til at jeg har sett behovet for større nyanser blant kritikerne av barnevernet.

Hvorfor blir kritikken ikke hørt?

Jeg og flere har undret oss over hvorfor kritikken som blir rettet mot systemet av både foreldre, tidligere barnevernsbarn, fagpersoner og tilsynsorganer ikke fører til større endringer, men blir avfeid som hat eller ubegrunnet. Jeg skjønte etterhvert at velbegrunnet kritikk ble blandet sammen med dette hatet, kvalmen, de ville konspirasjoner og oppgulpet som kom fra disse gruppene. Barneombud Inga Bejer Engh sier det slik; «Den faglige kritikken som er berettiget, ville jeg i alle fall sluttet å lytte til når den sauses sammen med konspirasjonsteorier og påstander om at systemet er råttent». Hun sier også at mye av kritikken har et voksenperspektiv, ikke et barneperspektiv. Jeg har alltid vært opptatt av at vi må sette barnet først, uansett. Siden jeg hadde et navn innenfor kritikermiljøet som en med egne erfaringer, så ville jeg gå foran med å fremheve barneperspektivet i den kritikken som fremsettes. Nettopp fordi jeg mener at mange ganger så er hverken barnevernet eller en del foreldre opptatt av barnets interesser. Derfor hevdet jeg med styrke at vi kritikere ikke kan støtte fedre som mishandler barn, utfører seksuelle overgrep, heller ikke mødre som ruser seg eller som er åpenbart for psykisk syke til å ta vare på barnet. Alle disse finnes på hatgruppene og får mye støtte. Men, det å påpeke at vi ikke kan tillate vold mot barn, at vi ikke ukritisk kan støtte alle foreldre og eksponere det som «menneskerettighetsbrudd» og at foreldrenes smerte ikke kan være styrende for hva som skal være godt barnevern, det ble slett ikke godt mottatt. I første omgang ble det møtt med beskjeder som «vi må stå sammen» og «du må slutte med å være på barnevernets side». Det ble hevdet at selv der far var nylig dømt for psykisk og fysisk vold mot barn, kunne man ikke stole på rettsapparatet. «Barnet først» ble kun et begrep som smuldret bort. I neste omgang ble det angrep på meg som person.

Avsløre svindlere

Etter noen av mine kritiske kommentarer inne på disse gruppene, tok flere foreldre kontakt med meg. De hadde urovekkende opplysninger, men ikke overraskende dessverre. Det fremkom at «Familie kanalen» som «eksponerer» flere barnevernssaker på nett tigget om donasjoner samtidig med betalinger fra sårbare mennesker, samarbeidet tett med advokater for å skaffe dem klienter, frontfiguren Rune Fardal utga seg for å være sakkyndig, har forfalsket vitnemål for å komme inn på psykologistudiet, lot som han er en seriøs journalist og var dømt for økonomisk kriminalitet. Jeg og andre mente dette var viktig å rydde opp i og eksponerte det slik at fortvilte foreldre skulle se hva de faktisk gikk til. Mange fagpersoner, også blant dem som har rettet kritikk mot barnevernet (psykologer, sakkyndige, advokater, dommere, barnevern) advarte på det sterkeste mot å la seg bruke av Fardal og hans «Familie kanal», som bare vil ha en negativ innvirkning på selve barnevernssaken deres. Eksponeringen resulterte i et vanvittig hardkjør mot meg som person for å undergrave min troverdighet, mens ingen svarte på de faktaopplysninger som ble lagt frem. Trusler mot både meg, men også min familie, florerte i dette vepsebolet rundt Familie kanalen. Frontfiguren der svarte med å gjøre seg og familien til et offer, mens han helt uten bevis, påberoper seg trusler på liv og helse. Mange av hans medløpere følger opp og sluker det rått. Det er som en massesuggesjon som er skummel å se på. Et sekt-lignende system slo ring rundt Fardal, og beskyttelse av ham ble langt viktigere enn barnas beste. En vrangforestilling om at han og dette miljøet har en stor påvirkning på barnevernssystemet og hjelper foreldre, ble fremelsket. I ekkokamre foregår det i sannhet mye skummelt.

Oppgjør og veien ut

Det å ta avstand fra dette destruktive miljøet har hatt store omkostninger, men viktig for meg, men også for de som kaller seg seriøse kritikere. Jeg har hele tiden vært ærlig om min fortid som kriminell og det er mye der jeg ikke er stolt av i dag. Men synes det var viktig å vise andre at endring er mulig og at man også kan være en god pappa til tross for en historie. Plutselig ble mine 12 år gamle dommer for forhold 15 år tilbake i tid funnet frem og spredt, uten anonymisering av noen, uten omtanke for medtiltalte og ofre som aldri har bedt om denne eksponeringen. Da var plutselig rettsapparatet til å stole på, forhold 15 år tilbake i tid ble brukt for å dissekere mine omsorgsevner og det ble påstått, igjen helt uriktig, at de sakkyndige ikke kjente til dette. Min samboer, mine barn, våre støttespillere ble hengt ut kun for å ramme meg. Det ble fremsatt mange beskyldninger mot de (mange) sakkyndige om at de og jeg egentlig i det skjulte samarbeidet med barnevernet og advokater. Løgner ble fremsatt som sannheter uten noen form for dokumentasjon. Ingen er opptatt av det heller i dette miljøet der konspirasjonene får vokse fritt. Det at jeg, en straffedømt, kunne få tilbake omsorgen for barnet mitt, var nå vanskelig å forstå og ble betegnet som en skandale. Enda det ble bejublet og gratulert av de samme tidligere. Barnevernet ble nå brukt som en trussel mot min familie av de samme menneskene som ellers sier at hele systemet må fjernes. Jeg trodde aldri jeg skulle komme til dette, men disse mennesker er i sannhet langt mer ondsinnet enn jeg opplevde barnevernet var. Det er som å forlate en sekt; enten er du med oss eller mot oss.

Advarsel til andre foreldre

Jeg vet hvordan det er å være sint, fortvilet og traumatisert av sorg over å miste barnet sitt. Jeg vet hvordan det er å ville kjempe med alle midler, og jeg har tatt mange ukloke valg i den forbindelse. Familie kanalen og andre hatgrupper utgir seg for å hjelpe. Noen der tror nok også på at det har en effekt. De bare nører oppunder et lite konstruktivt hat. Det eneste man oppnår med at Familie kanalen skal eksponere saken, er en øket sjanse for å tape i rettsapparatet, og mer penger i lommen på en svindler og dårlige advokater. Det er ingen i systemet som får noen som helst a-ha opplevelse av hans filmer, heller tvert imot. Om foreldre klager eller trekker seg, vil de risikere å få en bekymringsmelding rettet mot seg. Sensitive opplysninger lekkes på nett selv om foreldre ikke ønsker det. Dette er de «gode hjelperne» som egentlig er opptatt av egen profitt og status, og enhver uenighet blir slått hardt ned på. Nyanser er ikke tillatt i dette miljøet, kun hat og kvalme! Hold dere unna om dere vil det beste for barna deres. Dette er et farlig miljø som selv jeg, en eks kriminell blir skremt av. Jeg snakker av egen dyrekjøpt erfaring.

Rune og ITNJ

Rune Fardal skal til London, for å møte Sacha Stone, opplyser han på Facebook. Han skal utforske eit mogeleg samarbeid med International Tribune of Natural Justice.

Rune Fardal filmar seg sjølv på veg til London.

Det er det verdt å sjå nærare på.

ITNJ har vedtekter som privatpersonar kan ratifisere. Kva rettsvirkning det har framstår som uklårt, men det er openbart at ITNJ ikkje har noko makt til å følgje opp vedtektene folk måtte ratifisere. I tillegg er jo deklarasjonen, eller vedtektene, mildt sagt lada:

Having awakened to the truth that since the moment of our birth We have been contracted to corporate institutions which by their very nature serve neither people nor planet, and in hereby revoking in earnest all such contracts which have blinded, encumbered, and sought to separate us from our most noble expression, We now claim a rightful place in this world which the Supreme Creator within has provided for us all, as equals amongst all, and will take such action as to ensure the restoration of truth and justice for all people of the world.

Om dette verkar kjent, så er grunnen at det er kjent. Førestillingane om at nasjonalstatar er firma eller selskap er kjent tankegods frå såkalla Freemen on the Land, som Ingunn Røiseland gjerne er den mest profilerte norske tilhengjaren av. Mellom andre som likar dette tankegodset kan vi nevne Tore B. Krudtaa, Magnus Stadsnes, og ein del andre i det ekstreme konspirasjonslandskapet.

Og no altså Rune Fardal. Det er verdt å merke seg at FBI ser på Freemen on The Land og Soverign citizen-rørsla som innanlandske terroristar. I så måte er det gjerne passande at Rune risikerer tvangssal av huset på grunn av ubetalte kommunale avgifter?

Dette er konspirasjonsteoriar!

.Dette er sjølvsagt konspirasjonsteoriar. Denne bloggen har tidlegare tatt opp konspirasjonstekning i barnevernshaterland. Det Rune Fardal no gjer er å omfamne det endå klårare.

ITNJ har inga makt. Dei definerer ikkje kva som er brotsverk, dei viser berre til det dei kallar natural law. Vedtektene seier ingenting om kven som utgjer tribunalet. Kort sagt – dei er ikkje eit tribunal eller ein domstol. Dei er ein papirfiksjon.

Rune Fardal somler bort tid og pengar når han reiser til London for å møte Sacha Stone. Det bør vere synleg for dei fleste at Rune Fardal ikkje er ute etter å tene borna si sak i møtet med barnevernet, men heller å hylle sitt eige ego.

Kven er så Sacha Stone

Sacha Stone er personen som står bak ITNJ. Han meiner m.a. at 5G er ei utryddelseshending som vil få omfattande konsekvensar for livet på planeten. Han hevdar terrorisme er false flag. Han trur på Illuminati som ein altomfattande konspirasjon. Det er ikkje noko som tyder på at Sacha Stone har eit realistisk verdsbilete akkurat.

Kort sagt er Sacha Stone rimeleg klassisk new-age kryssa med Sovereign Citizen og Freemen on the Land.

Så Rune Fardal – lukke til på veg ned i kaninholet du har funne. Det vil ikkje gje deg større gjennomslagskraft. Tvert imot.

Har ITNJ oppnådd noko?

Nei, ingenting tyder på det. Dei har rett nok avhalde ein del rettssaker og forfatta nokre papir, men det er ingenting som tyder på at noko faktisk har brydd seg med dei papira. På godt og vondt er ikkje ein dom verdt meir enn evna til å tvinge gjennom dommen. For dommar kjem stortsett der det er ei ueinigheit. Utan tvangsmidler er det eit papir.

Dei har heller ikkje stor nok oppslutning til at dei kan kallast legitime.

Konspirasjonsteorier hos Rune Fardal & co.

Pedofile i barnevernet?

Den siste tiden har jeg observert en dreining i mer ekstremistisk og konspiratorisk retning i deler av barnevernshatermiljøene. Der motstanden tidligere var isolert til motstand mot barnevernets opptreden, har det nå fått mer preg av altomfattende konspirasjonsteorier. Et eksempel på det er Dennis Bowen:

Det er skummelt å forstå hva barnevernet egentlig dreier seg om. At det er sysselsetting, i vesentlig grad av ellers unyttige akademikere. I tillegg er det et et verktøy for undertrykkelse.

Her argumenteres det for at barnevernet har som formål å undertrykke borgerne, og sysselsette unyttige akademikere. Det er en markant utglidning fra tidligere kritikk fra miljøet, som stortsett har gått på manglende kompetanse og (til dels grove) feilvurderinger fra barnevernets side. Det gjør at påstandene får stadig større preg av å være altomfattende konspirasjonsteorier, der eliten utnytter de vanlige borgerne.

Det trekkes også inn beskyldninger om pedofili, elitisme og diverse mer eller mindre hemmelige organisasjoner. Eller som Øyvind Aarsnes uttrykker det:

[E]r du medlem i Erna Solbergs venner eller? Eller er du medlem i Rotary ? Mange barn å hente i disse pedomiljøene som mange har gjennomskuet og lett kan bevise. Penger penger penger penger penger.

Dennis Bowen er også en som liker å trekke frem Rotary og frimurere, og ser sin barnevernssak i sammenheng avsløringer om pedofili i Norge, og andre steder i verden. Sammenhengen blir i veldig liten grad diskutert, utover at påstanden fremsettes.

Barnevernet handler altså om penger, og det er støttet fra toppen i samfunnet med det som formål. Nå har det jo for all del kommet en del kritikk mot kommersialiseringen av barnevernet, og f.eks. dagbladet har hatt mange gode saker om dette i den senere tiden, men kritikken som kommer frem i de lyssky miljøene går hakket lengre. De ser på barnevernet som en kunstig industri med formål å frata folk barn for å skaffe penger.

En pekefinger…

I rettssaken mot Per Einar Guthus så vi noe lignende. Guthus er ekstremt fokusert på symboler, og er overbevist om at en navngitt advokat er pedofil. Grunnen?

Under denne tekst ligger et bilde av en hånd til en tilsynelatende voksen person, hvor en tilsynelatende barnehånd holder tak i langfingeren. Det er dette Per Einar Guthus mener indikerer at [advokaten] tilsynegir at han har pedofile tendenser mv. slik han skriver om i de sitatene som er medtatt i tiltalebeslutningen. Per Einar Guthus har forklart at langfingeren er et klassisk penissymbol og at Dag Inge Uro ved å ha dette fotografi på sin hjemmeside symboliserer at han er tiltrukket av guttebarn.

En del av dette er nok importert fra Over There, og føler i et mønster vi kjenner igjen bl.a. fra den s.k. Pizzagate-saken, som hadde mange av de samme overtonene; fortolkning av symboler, påstander om pedofili fra maktens tinder osv. I pizzagatte var som kjent symbolikken ekstremt viktig, og grunnlaget for saken var ekstreme overfortolkninger av enkeltord, setninger og bilder.

Dette går også igjen i kommentarer på Rune Fardals facebookvegg, der personer skriver ting som:

Toresen dekker pedofile som i Tyrkia saken , og stjeler barn ulovlig til pedofile fosterhjem , så også i sak til mine døtre. Men min sak skal han av på.

Altså påstander om at en konkret person aktivt og med vitende vilje stjeler barn til fordel for utvalgte pedofile. Det faller på sin egen urimelighet. Vel har overgrep fra fosterforeldre skjedd, men det er ingenting som tyder på at det er en planlagt, villet, aktivitet fra barnevernets side. Slike kommentarer vil også fort være injurierende.

For å igjen bruke Per Einar Guthus som eksmepel, ser man dette i reaksjonen hans på dommen. Han forstår ikke hvorfor han er dømt for å ha, ifølge ham selv, eksponert et kriminellt og pedofilt nettverk.

Jeg varslet ikke om overgrepsnettverket i Vestfold uten at jeg forstod jeg ville møte stor motstand, og det var fare for at jeg selv ville bli rammet. Jeg har gjort det, fordi de stjeler andres barn…

Som vist over er bevisene manglende. Når Guthus ble presset på det i rettssaken, var beviset et bilde av en barnehånd som holdt rundt en finger! Guthus tolker derimot dommen som et tegn på at systemet er redd for avsløringene, og vil bringe han til taushet. Alt som skjer, blir tolket inn i det eksisterende verdensbildet.

#pedosverting

Et lignende verdensbilde ser en også hos Elin Gregusson, som i en tweet skriver følgende:

Operasjon #Infinity, fra Drammen. «Vår lille hemmelighet», mellom en advokat og en sykehuslege. Noen som fortsatt innbiller seg at ikke norsk #barnevern er en sentral del av dette ondskapsfulle og beksvarte miljøet?

Her sier Gregusson at BV er villet og sentral del av miljøet. Det er implisert at formålet med BV er å ta unger, for å tilfredsstille pedofile.

Dette halter av så mange årsaker. Og problemet er ikke at enkeltpersoner sier merkelige ting. Problemet er at det er en aksept for dette i barnevernshatermiljøet. Gregussons oppførsel er også dokumentert i omfattende grad av Næss.

Det er også et voldsomt fokus på pedofili og overgrep i miljøet. Selvsagt er det forferdelige handlinger, og jeg kan godt forstå harme mot overgripere. Men det er altså ingenting som tyder på at barnevernet har det å forsyne pedofile med barn som agenda.

Tore B. Krudtaa er også en perifer del av dette miljøet. Han deltar ikke aktivt, men dukker opp nå og da, spesielt i personfokuserte debatter om en viss havforsker. Tore B. Krudtaa kan man lese mer om for eksempel i «Pedosverterne» av Bergh.

Hvor mange er de?

Rune Fardal hevder å tale på vegne av Folket. I videoer ber han om at de hundretusener som støtter saken forener krefter.

Det er neppe tilfellet. I kommentarfeltene ser vi et hundretalls ulike personer som er aktive, svært mange av de deltar i liten grad i debatten. De kommer med standardinnlegg om overgrep fra staten, som varierer lite fra gang til gang.

På ting som krever mindre innsats enn å skrive kommentarer ser vi en oppslutning på et par tusen. Det er selvsagt en merkbar mengde folk, og man skal absolutt ta alvorlig at så mange opplever at barnevernet utfører overgrep, men samtidig er det ganske langt ifra en majoritet i befolkningen – og det er ganske langt unna de hundretusener enkelte drømmer om.

På en nylig demonstrasjon i Porsgrunn var det etter alt å dømme under tyve personer som dukket opp, til tross for at både Rune Fardal og Kristen Koallisjon Norge promoterte arrengementet tungt. Det er betryggende å se at såpass få vil assosiere seg med disse ekstreme miljøene.

Dette er også klassisk. Man tror man har større oppslutning enn man har, og hevder å representere en taus majoritet. Det bør fremstå som åpenbart at det ikke er tilfellet.

Skjulte agendaer

Den sterke troen på skjulte agendaer ser man også i en del i kretsen rundt Rune Fardal, og Rune Fardal selv. Det kan nevnes som eksempel denne tråden hos Irene Hov, en kjent figur i dette miljøet.

Ragnhild Pettersen deltar i dag i heksejakten mot oss som kritiserer barnevernet. Hun deltar i jakten på både Rune Fardal og meg, og samarbeider med psykolog Jannike Willoch og hennes advokat i søksmålene. En psykolog som altså vil ha tilbake sin troverdighet når hun nå begynner å jobbe som sakkyndig i barnesaker igjen.

Her påstås det at undertegnede, med fleres, kritikk av Rune Fardal og innsatsen hans må ses i sammenhenge med andre tidligere handlinger, utført av en navngitt person. At hun tilfeldigvis har hjulpet Ken Joar Olsen i hans sak gjør det vistnok ekstra alvorlig.

Rune Fardal stør støttende til:

Du har helt rett Irene Hov men det er værre en du beskriver. Ragnhild Pettersen driver et spill der hun skriver rundt til fagfolk og andre og advarer mot sentrale folk blant bv-kritikere. Samtidig har hun latt Olsen tro han er en guru blant bv-kritikere. Det er derfor han nå brenner alle broer til alle de som har støttet ham. Han tror han har støtte fra «fagfolk» og ikke trenger noen lenger. Pettersen bruker han som en rambukk mot alle barneverns kritikere. Men hun har forregnet seg. Flere psykologer har informert meg om hva hun driver med. Pettersen kommer til å bli fratatt sin bevilgning snart når det vi nå sitter på kommer ut.

Til dette er det jo bare å bemerke at det er særdeles underlig at Fardal valgte å ta en telefon med bekymring for Ken Joar Olsens egenskaper som foreldre til Pettersen, gitt at han oppfatter henne som del av spillet.

Videre har, så vidt jeg har sett, ikke Olsen påberopt seg støtte fra fagpersoner, utover i sin egen sak – der han rettmessig påpekte at Pettersen støttet ham. Jeg har ikke sett noen generell støtte til Olsen sine meninger fra Pettersen, så dette fremstår som en stråmann Rune Fardal konstruerer.

Videre er det merkverdig at Rune Fardal ikke publiserer, om han har så mye informasjon.

Men det er et mønster vi har sett tidligere. Fardal hevder å kunne dokumentere ditt og datt, og at det vil bli et gjennombrudd i kampen mot barnevernet. Så langt har Fardals dokumentasjon begrenset seg til å enten lese høyt fra tekster, uten en klar kildereferanse, noe som vanskelig lar seg etterprøve, og det å filme en to timer lang fortelling fra en part i en sak.

At foreldre som lar seg intervjue av Fardal har en oppfatning av at de er utsatt for et overgrep er neppe sjokkerende. Men det er ikke dokumentasjon. Dokumentasjonen er de feilaktige dommene miljøet påstår eksisterer, eller de feilaktige rapportene. Så langt har jeg ikke sett en eneste av de dukke opp fra miljøet.

De rapportene og dommene jeg har sett, i saker som gjelder folk i miljøet, går stortsett i motsatt retning. De fremstår som kloke og nyanserte, og inneholder saklig kritikk.

Dette tegner et bilde av et miljø som konsentrerer seg om å skape fiendebilder, for å opprettholde den interne samlingen. Ken Joar Olsen har gjort opprør mot dette, og sagt at diskusjonen må være faktabasert. Det har åpenbart ikke Fardal hatt sansen for.

Man ser også denne trangen til konspirasjonstenkning i denne filmen fra Rune Fardal, der han forsøker å forklare min – og Ken Joar Olsens handlemåte med barnevernsinteresser og pengesterke bakmenn. Han aksepterer ikke at han kan ha gjort kritikkverdige ting, og Fardal forholder seg ikke til kritikken. Han finner på bortforklaringer for hvorfor noen kan komme med slik kritikk.

Alt er rett

Et annet trekk ved disse miljøene er at selv aparte meninger ikke blir kritisert; alt går an, og ingenting er galt, så lenge man er kritisk. Som et eksempel kan man dra fram dette innlegget:

Vedkommende er anonymisert av hensyn til seg selv. Dette er ikke en enkeltepisode. Gjentatte ganger forklarer vedkommende at hjelpepleiere er de eneste som er autorisert til å hjelpe folk i en rekke spesifikke situasjoner. Heldigvis har ikke vedkommende autorisasjon lenger.

For ordens skyld: hjelpepleier har ingen spesielle kvalifikasjoner etter endt utdanning; de er generalister, og det er en yrkesrettet utdanning. De gjør en viktig jobb, men det er altså ikke hjelpepleiere som avgjør ting generelt.

Men ingen i miljøet konfronterer vedkommende med denne opplagte virkelighetsbristen. Tvert imot; de støtter og heier.

Det er et sikkert kjennetegn på at det ikke handler om saklig kritikk. Om miljøet var opptatt av saklig kritikk, ville de hatt en konstruktiv intern debatt om hvordan de skal nå frem. Den forekommer ikke. Tvert imot blir kritikk møtt med grove personangrep og brønnpissing:

Dette er et eksempel på brønnpissing. Man forsøker å forgifte kilden til det man misliker, slik at folk ikke vil assosiere seg med det.

Elitisme, og forkledd antielitisme

Generelt er dette trekk en kjenner igjen fra samfunnet ellers. Antielitismen som politisk bevegelse har havnet i nyhetsbildet, med bl.a. de gule vestene i Frankrike. Mange som står for denne retningen i barnevernshatermiljøet i Norge lar seg også avbilde i gule vester på facebook, og tar gjerne de gule vestene til inntekt for sin kamp.

Samtidig forsøker de som oppfatter seg selv som lederskikkelser, f.eks. Rune Fardal og Marius Reikerås, å opptre som det de oppfatter som elite. De reiser, Fardal ikler seg hvit frakk, Reikerås skriver svulstige brev med krav også videre. Dette er en imitering av kunnskap og faglighet.

Dette fører også til at de som har denne verdensanskuelsen føler at de ikke blir hørt av offentlige myndigheter – for spørsmålene de stiller gir ikke mening for noen som ikke er innvidd i konspirasjonsteorien.

Samtidig er dette med på å dehumanisere de som jobber i barnevernet, og jeg vil ikke bli forundret om vi ser mer vold mot barnevernsansatte, som følge av dette, de nærmeste årene.

Skal aktivismen mot barnevernet bli tatt på alvor, må de seriøse aktørene ta et oppgjør med denne konspirasjonstenkningen. Det er kanskje komfortabelt å føle at man har gjennomskuet et system, men man blir ikke tatt spesielt alvorlig utenfor sin egen boble når man har så ekstreme, unyanserte og ufundamenterte påstander.

En oppsummering

Fardal har vært i søkelyset er par dager nå. Det er på tide å oppsummere hva denne mannen driver med og hva han står for.

Fardal er sint nå. Han er nemlig avkledd. Virksomheten hans er et skalkeskjul for å finansiere en livsstil han ikke selv har råd til. I kjølvannet ligger fortvilte mennesker som har gitt han penger uten å få noe av substans tilbake.

Tror du meg ikke? Les videre!

Han driver en såkalt TV-kanal på nett, der han er et villig mikrofonstativ, som ikke stiller kritiske spørsmål.

Fardal har faktisk forsvart barnemishandling. Dette er sagt før, men kan godt gjentas. Det gjøres ved at Fardal låner sitt mikrofonstativ uten å ha kritisk sans overhodet. Han stiller ikke kritiske spørsmål til sakene han dekker.

Dette gjelder den såkalte Familie Kanalen [sic], som ikke er en TV-kanal. Det er en facebookside der Fardal publiserer sine amatørvideoer. I denne videoen presenterer han en familie som ifølge Fardal er utsatt for trakassering og menneskerettsbrudd fra det offentlige. I nesten to timer intervjuer han dem, og ikke en eneste gang trekker han noe fra dem i tvil. Dommen mot vedkommende taler et helt annet språk: Dette er en person som utøver grov vold mot sine barn.

Selv når Fardal blir gjort oppmerksom på dette, så fortsetter han å forsvare sitt engasjement: Han forsvarer fortsatt intervjuet og mener at familien er utsatt for forfølgelse fra det offentlige. Dommen, som er offentlig tilgjengelig, og ikke nevnt med et eneste ord av Rune Fardal, kan leses her.

Dersom en ser andre videoer fra familiekanalen, så ser en samme modus: Fardal sjekker ikke fakta, undersøker ikke kilder, trekker ikke noe i tvil. Han forsvarer alt som serveres han. Det må han gjerne gjøre, men da har denne kanalen null informasjonsverdi. Fardal dokumenterer ikke påstandene foreldrene serverer, og han dokumenterer ikke egne kommentarer.

Dersom han tar betalt for dette, så er det ekstra håpløst. Og mye tyder på at han tar betalt for videoopptakene.

De familiene dette dreier seg om kunne like godt filmet seg selv og delt det ut på egne facebooksider. Hvorfor betale Rune Fardal for å gjøre noe som de kunne gjort helt på egen hånd? Fardal har lenge hevdet han ikke får betalt noe av betydning. Men nylig, i et videoinnslag han selv publiserer, så sier han rett ut at han får dekket utgiftene til sendingene. Det skjer i denne videoen. Spol frem til rundt 15:30 for det aktuelle utsagnet.

Fikk du med deg summene? Han opplyser at han får inn ca 40 000 hver måned til drift av denne kanalen. Dette tilsvarer en brutto inntekt på over 700 000 pr år. En betydelig inntekt for en person som har lagt ut innlegg på facebook der han sier han går på Nav for å få sosialstøtte… ifølge Fardal «er ikke dette noe man blir rik av.» Kanskje ikke, men det er ikke en dårlig inntekt heller. Hvorfor har ikke Fardal sagt noe om dette før?

Familiekanalen er ikke en egentlig TV-kanal. Den er ikke registrert noen steder. Kontonummeret som oppgis for å kunne gi penger, er Fardal sitt private kontonummer!

Sjekk gjerne telefonnummeret som oppgis og er knyttet til Vipps.

I dette innlegget kan en også se at ganske mange sender penger til Fardal sin private konto, flere av dem med faste trekk hver måned. Det er altså ikke tvil om at han har fast inntekter fra fortvilte mennesker.

Har han andre inntekter?

Fardal påtar seg konsulentoppdrag som han ikke er kvalifisert for

Rune Fardal tar betalt for konsulenttjenester. Dette er dokumentert gjennom faktura fra Rune Fardal. At denne forble ubetalt er uvesentlig. Det viser at intensjonen var å ta betalt.

Trykk på bildet for full størrelse.

Dette viser at han tar betalt for å lese gjennom sakkyndige rapporter i barnevernsaker, og gi råd om rapportene. Hva skal et tjene til? Han har ikke kvalifikasjonene til det.

Desperate foreldre betaler altså Rune Fardal 10 000 kroner for å lese og kommentere rapporter han har null forutsetninger for å kunne overprøve: Ikke snakker han med partene, ikke innhenter han komparentopplysninger, ikke leser han saksdokumenter, osv. En som forsøker å fremstå som psykolog burde vite bedre. Han kritiserer andre for at de angivelig ikke benytter han vitenskapelig metode. Men hva gjør han selv? Han sitter hjemme og leser rapporter og tar betalt for det…

Og det blir verre: Han er ikke psykolog! Han har ikke avlagt eksamener i psykologi. Han er rett og slett fullstendig ukvalifisert. En kan jo spørre seg hvorfor han ikke har tatt eksamen, hvis han er så kvalifisert som han påstår han er?

Likevel tar han altså godt betalt. Fra sårbare mennesker. Og uten at det noensinne har påvirket noen sak. Han har nemlig ingen resultater å vise til – dette arbeidet har ikke satt spor noen steder der det betyr noe.

Altså: I tillegg til de 40 000 pr måned som han får til å drive kanalen sin, så tar han godt betalt for å konsulteres på et fagfelt han ikke har formell eller reell kunnskap om. Og uten at dette hjelper disse menneskene overhodet. Mannen er ukvalifisert, men tror han blir kvalifisert ved å lese bøker og gå på konferanser – det er det han selv opplyser.

Bare det at han tror han kan (sitat) «plukke fra hverandre en sakkyndig rapport» fra skrivebordet sitt hjemmefra, viser hvor langt ute på jordet han er rent faglig. Ingen fagperson i verden med respekt for seg selv sier noe slikt. Det er verdt å merke seg at Fardal har kritisert andre for det samme han gjør: Gå gjennom rapporter uten å gjøre dypere undersøkelser.

Når barnesakkyndig kommisjon går gjennom en rapport, så er det alså ikke godt nok. Selv om kommisjonen betår av høyt kvalifiserte personer med eksamen i de fagene de utøver.
Men når Fardal gjør det samme, alene, på sitt hjemmekontor, så er det godt nok til å fakturere 10 000 kroner til fortvilte foreldre. Hva skal foreldrene med en ufaglært sin mening om en rapport? Det kan like godt lese den selv. Det er gratis. Og gir samme nytteverdi, minst.

En morsom detalj er at kontonummeret på fakturaen som er linket til over er Fardal sitt private kontonummer.

Fardal forsøker å fremstå som psykolog uten å være det

På fakturaen opplyses det oppe til høyre at det er tale om «psykologi og sakkyndige». Han har en nettside som heter www.sakkyndig.com. Her ligger det mye informasjon han har klippet og limt, og funnet på selv. Men alt er pakket inn i et slags skinn av en faglig-psyklogisk analyse.

Rune Fardal lar seg også avbilde i hvit frakk, i sitt bibliotek. At ytterst få psykologer bruker hvit frakk er neppe vesentlig.

Kvam-saken

De fleste som har fulgt Fardal en stund har sikkert hørt om Kvam-saken. For å rydde all tvil av veien: Dette er Fardal sin egen sak mot sin eks, som han har gitt et trivialnavn, og omtalt i brede ordelag offentlig!

Fardals egen oppsummering er talende nok. Han er nøye på å ikke fortelle at han er far, og at dette er hans egen sak. Uten hensyn til barna og sin eks forvrenger han den, og publiserer den offentlig.

Hvor profesjonelt er egentlig det?På en konferanse i Baltikum introduserte han seg selv som specialise in psychology. Det er ikke tvil om at han forsøker å gi inntrykk av at han er spesialist i psykologi og besitter stor psykologisk kunnskap. Dette er selvsagt ikke seriøst, og det er å gi inntrykk overfor sårbare foreldre at han kan eller er psykolog. Useriøst!

Dette er et ledd i det å utnytte sårbare mennesker, og føyer seg pent inn i driften av familiekanalen og konsultasjonsoppdragene han tar: Han tjener penger på noe han ikke er kvalifisert for, og uten å kunne vise til resultater av arbeidet. Nei, Fardal. Barnevernet er fremdeles ikke endret en tøddel som følge av din hobbyvirksomhet.

Regnskap og bilag for familiekanalen finnes ikke

denne videoen opplyste han at han får inn ca 40 000 hver måned til familiekanalen. Hvor lenge har han fått slike midler til disposisjon? Det sies ikke, men 40 000 i måneden utgjør 480 000 i året. Uten at han betaler skatt. Det er en god inntekt, godt over gjennomsnittet i Norge.

I tillegg tar han, som dere ser, penger for å gå gjennom sakkyndigrapporter, som han altså ikke er kvalifisert for. Han har også gått ut på sin egen nettside og sagt at han har hatt støtte fra Nav. En slik inntekt som her beskrives er åpenbart næringsinntekt. Men han skatter ikke av dette. Familiekanalen er ikke registrert. Det leveres ikke regnskap.

Han har nylig kunngjort at han nå skal lage regnskap. Men det er ikke nok å lage et enkelt regnskap: Alle inntekter og utgifter skal ha bilag, slik at en ser hva pengene har gått til. Og en skal ikke blande næringsinntekt med privat inntekt. Men Fardal ber om innbetalinger til sine private kontoer!

Pengebruken

Hva går så pengene til? Går de til menneskerettsarbeid, eller går de til noe annet? La oss se litt nærmere på dette.

På nettsidene hans ser en at han reiser til Dubai, Stockholm, Polen, osv. Fardal sier ofte do the math. La oss følge den oppfordringen! Med så mye reising og hotellopphold, så er det selvsagt store penger som trengs for å holde dette i gang. Han sier selv på video at han har over 40 flyreiser på ett år. Det er i gjennomsnitt 3 reiser pr måned i snitt. I tillegg kommer hotell, mat, osv.

På noen av reisene er kona hans med. Og de spiser ute. Og bor på hotell i dagesvis. Og hva er resultatet? Et videoklipp utenfor et kontor, et par bilder. Og deretter ingenting. Uten å si det rett ut: Ser det ikke ut som om Fardal reiser verden rundt på gavmilde sjelers regning? Det er nettopp det som skjer! Uten at de får noe som helst av verdi tilbake. Og uten at saken deres blir bedre av at Fardal sender fete regninger til dem…

Her er noe som ser ut som et alminnelig feriebilde:

Et riktig så trivelig bilde, fra en stressende reportasjetur!

Her er de på sightseeing i Strasbourg, med innlagt restaurantbesøk:Dette er selvsagt når han var i Strabourg, ifm. Lobben-saken. Bildene bygger ikke akkurat opp under at dette var en arbeidsreise; det fremstår som han har brukt betydelig andel av tiden på turisme…

Reisen til Dubai føyer seg inn i samme mønster, med bilder som fremhever luksusen.

Alle disse reisene er finansiert av bidrag til familiekanalen og inntekter fra å gå gjennom sakkyndige rapporter – det er eneste logiske konklusjon, siden han ikke har fast jobb. Det er en sammenblanding av private turer på andres penger som savner sidestykke. Og siden han ikke har regnskap og bilag, så er det umulig for de som gir penger til dette å kontrollere hva pengene blir brukt til. Men bildene taler sitt tydelige språk: Den reisevirksomheten han bedriver er kostbar. Svært kostbar. Da bør han gi noe tilbake. Men gjør han det? Ved å legge ut noen amatørvideoer på en Facebookside?

Dette ser mer ut som ferieturer enn noe annet. Det er i hvert fall hoteller, tur på stranden med kona og god mat. Av «arbeid» for familiekanalen, så er det lite å spore av resultatene fra disse pengene, bortsett fra en og annen video. Turen til Dubai har for eksempel ikke generert noe annet enn bildene som er lagt ut på facebook. Ikke noe dokumentasjon, ikke noen reportasje. Kun et par bilder.

Turen til Spania genererte heller ikke stort, bortsett fra Fardal tok over 20 000 kroner for å reise til Spania i fem dager (hvorfor trengte han fem dager?) og lage to filmer av et par som bor i Spania, og som Rune har null forutsetninger for å hjelpe… nevnte jeg at kona var med? Dette er selvsagt ikke annet enn en sydentur for han og kona. Betalt av andre.

Reisevirksomheten er ganske ekstrem i perioder. Se for eksempel på dette tilfeldige utvalget fra 2018:

All denne reisingen må finansieres. Her er en tiggevideo fra familiekanalen: Selger bøker og ber om penger på konto

Do the math!

Fardal utnytter sårbare mennesker. Han er ikke seriøs. Han er kun ute etter å få inntekter fra mennesker som er i en fortvilet situasjon. Han utviser ekstremt dårlig dømmekraft. Han har gitt sin uforbeholdne støtte til barnemishandlere (Bowen-saken), han reiser verden rundt og spiser og bor på gode hoteller. Alt på sårbare menneskers regning. Han bruker familiekanalen som et rettferdiggjørene moment.

Men hva er egentlig den kanalen? Det er en haug med amatøropptak, som ingen i det offentlige apparatet gidder å bruke tid på. Tror Fardal at barneverntjenesten sitter og følger med på det han legger ut? De eneste som følger med er følgerne hans, som tror at dette påvirker offentlige myndigheter. Det gjør det ikke.

Hva har Rune Fardal og Familie kanalen oppnådd?

Familie kanalen [sic] påstår de dokumenterer. Det Fardal eventuelt dokumenterer er hvor lite han forstår av journalistisk håndtverk. For det er til tider pinlig å se hvordan Rune Fardal opptrer som rent mikrofonstativ.

Dokumentarene Rune Fardal og Familie kanalen produserer er stortsett at en person forteller i en til to timer. Det blir ikke fulgt opp av kritiske spørsmål, og heller ikke forsøkt dokumentert gjennom uavhengige kilder, som for eksempel sakens dokumenter.

Og hvilken bistand er det Rune Fardal og Familie kanalen gir gjennom sine intervjuer? Min påstand er ingen. Og det gjør at verdien av arbeidet og pengene Fardal legger ned er null. Man får ingenting igjen for det, for det dokumenterer ingen verdens ting – utover at en person sier det. Og det finnes mange personer som sier mye rart!

I tillegg er jo lengdene på intervjuene såpass drøye at jeg tviler på at spesielt mange gidder å se de. For at facebook skal telle video view er det nok at tre sekunder er spillt av automatisk, med lyden av! Det mer interessante hadde jo vært om Fardal publiserte oversikt over hvor mange som har sett minst 95% av videoene.

Jeg har en mistanke om at de to tallene er vidt forskjellige for dørgende kjedelige intervjuer på over en time.

Og når det gjelder det journalistiske, så burde muligens Rune Fardal se på hvordan det han foraktsfullt omtaler som Mainstream Media (MSM) gjør det. Ta for eksempel en episode av Brennpunkt, fra NRK. De åpner med å fortelle bakgrunnen for saken, og legger frem ulike sider av saken – og dokumenterer det med kildehenvisninger, vitner og annen dokumentasjon.

Det gjør at det er et selvstendig journalistisk produkt, som argumenterer saken. Det Fardal gjør er ikke et journalistisk produkt. I så godt som alle klippene i Familie kanalen kan man bytte ut Rune Fardal med et mikronfonstativ, uten at kvaliteten forringes nevneverdig.

Det samme gjelder rapportene Fardal lover å komme med, etter å ha deltatt på arrangementer der filmingen ikke ønskes velkommen. Om de i hele tatt dukker opp, er de ofte en karikatur av arrangementet. Det Fardal derimot valgte å dokumenterte var seg selv. Relevansen av det får den enkelte leser selv avgjøre…

Jeg forventer ikke at Rune Fardal skal nå samme nivå som NRK, men det finnes mellomting mellom mikrofonstativ og NRK Brennpunkt.

Rune Fardal og Familie kanalen hevder de kan dokumentere ting, og avslører ting. Nøyaktig hvilken dokumentasjon, og hvilke avsløringer, er det Rune Fardal sikter til? Han har gjort dommen mot den barnepornodømte psykiateren til et stort poeng – men det var ikke Rune Fardal som avslørte det. Avsløringen kom fra sveitsisk politi. Det samme gjelder i mange andre saker. For eksempel glassjenta. Den historien var det som kjent Stavanger Aftenblad som avslørte. Rune Fardal forsøker å kapitalisere på andre sine avsløringer.

Så Rune Fardal. Hva har Familie kanalen oppnådd? Hvilke avsløringer har den ført til? Hvilken dokumentasjon er lagt frem? Jeg mistenker Rune Fardal aldri vil svare meg på disse spørsmålene. Om jeg skulle ta feil, er kommentarfeltet åpent!