Kategoriarkiv: Rune Fardal

Rune Fardal: personangrep og varmluft.

Eitt innlegg om Rune Fardal sin kamp mot Willoch og Bore i retten på denne bloggen fall han tungt for brystet ser det ut til.

Så tungt for brystet at han vil ha ein namngidd kommuneadvokat i Øygarden kommune sparka:

Lovheimelen Fardal tenkjer seg eksisterer neppe. Alle har ytringsfridom, og dei som kritiserer Rune Fardal. I eit lesarinnlegg i VG skriv Rune at han er oppteken av ytringsfridomen. Det stikk tydelegvis ikkje spesielt djupt – det ser ut til å vere enklare å rope på knebling enn å svare på kritikken.

No er eg ikkje advokat – ikkje i Øygarden kommune, og ikkje andre stader. Men det er ikkje viktig. For det er ingenting av kritikken mot Rune Fardal som er ulovleg. Den er tvert imot sakleg og korrekt. Det må Fardal tole når han trass alt søkjer merksemd på det viset han gjer.

Noko sak i kommunevalet vert det neppe. Fardal har ikkje evne til å settje dagsorden i Øygarden kommune med neit lesarinnlegg i VGoko alle ser er ei ikkje-sak.

Den einaste Rune Fardal avslører her er seg sjølv. For han svarer ikkje på kritikk med å påpeike feilslutninger eller faktafeil. Han svarer på kritikk med grove personangrep og å appellere til flokken av følgjarar han har.

Rune Fardal slepp pant i huset

Vi vil gjerne få gratulere Rune Fardal og Gisken Brungot med siger i saka mot ein psykolog, slik Fardal har hovert over.

I motsetning til Fardal kan imidlertid me litt juss, og me tek oss difor fridomen til å kommentere saka.

Eit par innleiande poeng:

  1. Khadkham, ekskona til Rune, engasjerte eigen advokat. Det var han som vann saka, ikkje Gisken Brungot:

Advokat Kaysers arbeid knyttet til innhenting av dokumentene fra tingrettssaken fra 2004, med påfølgende prosesskriv av 15. desember 2022, var etter lagmannsrettens syn nødvendig for å ivareta Khadkhams interesser i ankeomgangen, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Lagmannsretten er av den oppfatning at kravet på 18 750 kroner inkludert merverdiavgift erv rimelig for dette arbeidet.

Underforstått: Brungot greidde ikkje å ivareta klientane sine interesser, og det var nødvendig for Khadkham å engasjere kompetent advokat.

  1. Gisken Brungot leverte eit salærkrav på 959000,- for tingretten og lagmannsretten, til ein timepris på 2800,- + MVA. Som lagmannsretten skriv:

Basert på oppgitt timetall og krav antar lagmannsretten at advokat Brungot har benyttet en timesats på 2800 kroner med tillegg av merverdiavgift. Lagmannsretten bemerker at timesatsen som utgangspunkt gir forventninger om høyere innholdsmessige kvalitet enn det som fremkommer i de aktuelle prosesskriv og anke. Under enhver omstendighet er det samlede kravet for lagmannsretten på 207 200 kroner med tillegg av merverdiavgift vesentlig for høyt, også ut fra sakens art, omfang og kompleksitet. Saken er behandlet skriftlig i lagmannsretten, men salærkravet er i samme størrelsesorden som i saker med muntlig ankevbehandling i tilsvarende sakstype.

Dette kravet vart barbert til 52 500,-. For tingretten vart kravet barbert til 112 500,-. Totalt 165 000,- for begge instansar. Det som er verdt å merke seg her er at dette er kravet Willoch må betale. Rune Fardal heftar framleis for heile salæret, ettersom retten ikkje fastsette salær, kun kostnadsdekning frå motparten.

Retten kritiserer både kvalitet og mengde. Det er lagt ned mange timar, med svært liten kvalitet, til ein svært høg timepris. Til samanlikning løyste Kayser saka på 15 timar — og produserte dokumentasjon som faktisk førte til siger for Fardal og Khadkham. Om noko bør Fardal vurdere å gå til tilsynsrådet og klage på Brungot. For det Gisken Brungot får frå domstolen her er reint slakt.

  1. Rune Fardal sin argumentasjon rundt ein dom frå 2004 ser retten fullstendig vekk frå:

Dommen fra 2004, om eierforholdet til ektefellenes forrige fellesbolig, ble avsagt i rettsforholdet mellom Fardals konkursbo og Khadkham. Willoch var ikke part i saken, og utleder heller ikke sin rett fra noen av partene i saken. Det sistnevnte innebærer at HR- 2013-984-U ikke får betydning for foreliggende sak, slik Khadkham synes å gjøre gjeldende.

Dette har vore bærebjelken i argumentasjonen til Fardal, og vert fullstendig tilsidesett av lagmannsretten. Det retten (og advokat Kayser som representerte Khadkham) dokumenterte, var derimot at det var Khadkham som hadde kjøpt huset, rett nok ved hjelp av lån frå mellom anna Rune Fardal — og at det fanst kvitteringer på at desse låna var betalte tilbake. Retten er òg kritisk til at det ikkje vart avdekka i tingretten:

Lagmannsretten legger noe vekt på at Fardal og Khadkham allerede på dette tidspunkt kunne fremlagt dokumentasjonen fra tingrettssaken 2004, jf. ovenfor. Selv om det ikke er grunnlag for å frita Willoch helt eller delvis for sakskostnadsansvaret, har ektefellens forhold betydning ved den nærmere fastsettelse av nødvendige sakskostnader. Fardal og Khadkham kunne bidratt til å spisse både faktum og anførsler allerede for tingretten, noe som ville vesentlig redusert medgått tid.

  1. Denne saka endrar ikkje på utfallet av injuriesaka. Fardal skuldar framleis Willoch pengar, sjølv om han no kan motrekne 165000,-. Summen frå injuriesøksmålet er imidlertid større enn det, så det vil framleis vere ein del pengar han må betale Willoch. Med morarenter er det kravet oppe i 380 000,- sånn omlag, og veks stadig med gode 10% i året. Der er altså eit restkrav på omlag 215 000,- som må betalast. I tillegg skuldar han altså Advokatkonsult 959000,- i salær og omkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Vi vil få gratulere Fardal med å ha svidd av halvanna million kroner på å snakke stygt om ein psykolog!

PS: Bilen til Rune Fardal, med kjennemerke FARDAL er registrert på Khadkham. Den er regelmessig observert i Bergen med Rune Fardal bak rattet, og parkert på HC-plasser med Rune Fardal sin HC-tillatelse. Den er og observert i Kleivanevegen 5. Er skilsmissa reell, eller er den pro forma for å halde kreditorar unna?

Familiekanalens klage på Lotteritilsynet

Rune Fardal har i den senere tid hevdet at han urettmessig er fratatt grasrotandelen.

Tilsynet

For å få den tilbake har han derfor startet en kampanje mot Abid Raja, som er kulturminister, der han krever den tilbake. Det vil neppe føre frem, for departementet er ikke klageinstans – og departementet har ikke instruksjonsrett:

Departementet kan gi generelle pålegg til Lotteri- og stiftelsestilsynet, men ikke instruere Lotteri- og stiftelsestilsynet i enkeltsaker.

Det samme gjelder selvsagt lotteriklagenemda; Departementet har ingen instruksjonsrett i enkeltsaker. Om departementet skulle gå inn og instruere i en enkeltsak vil det altså være brudd på forskriften, og sikkert et tema EMD ville hatt et ord med i laget om.

Videre argumenterer Rune Fardal og Familiekanalen med at andre organisasjoner som ikke er berettiget får støtte. For et par av organisasjonene han lister opp kan det nok reises spørsmål om de er berettiget eller ikke, ut fra kriteriene; for andre misforstår nok Fardal reglene litt.

Videre så er ikke Rune Fardal på kant med en bokstav i forskriften. Han er på kant med mange. At det tilfeldigvis ble begrunnet med at han har virksomhet utover det rent lokale eller regionale handler nok mer om at det var enklest å dokumentere, og nok til å konstantere brudd.

Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles når det gjelder kravet til frivillig innsats. Gratis styreinnsats tilfredsstiller ikke kravet til frivillig innsats alene. Det må ikke være for tett knytning mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser.

Som eksempel kan det nevnes krav til frivillig innsats, der det eksplisitt står at frivillig styreinnsats alene ikke er nok. Hvilken aktivitet i familiekanalen er det som ikke er utøvd av Rune Fardal, styremedlem?

At andre organisasjoner urettmessig får grasrotandelen er ikke en grunn til at Rune Fardal skal få. Det er en grunn til å frata andre organisasjoner retten til å delta i ordningen. I så måte er nok tilsynet avhengige av tips, ettersom de ikke når over mengden organisasjoner som deltar i ordningen på eget iniativ.

Videre påstår Rune Fardal at han har mistet det fordi han taler myndighetene imot. Det er nok feil. Han mistet det fordi undertegnede – og en del andre – gjorde lotteritilsynet klar over forholdet. Undertegnedes motivasjon for å gjøre tilsynet oppmerksomme på det var at jeg anser Rune Fardal som en svindler og direkte skadelig for rettssikkerheten.

Vil Rune Fardal ha dette omgjort må han gå til sivilt søksmål. Summene det er snakk om er store nok til at det utvilsomt vil være et fornuftig søksmål om han oppriktig mener han har rett.

Så Rune, om du mener å ha rett bør du sette deg ned og skrive stevning, og stikke innom domstolen med den. For klage til klagenemda og departementet kan ikke føre frem. Der er jussen entydig.

Jeg tror derimot ikke et slikt søksmål vil føre frem.

Faglegheit og vitenskap i altieland

Det vil gjerne sjokkere Rune at statististikk er eit eige fagfelt. I det siste har Fardal egla seg inn på det, ved å repetere ein spørjeundersøkelse som UiB gjorde i befolkinga. Grunnen til at Fardal vil repetere den er at UiB kom til at folk hadde tillit til barnevernet – og det kan jo ikkje stemme med Fardal sitt verdsbilete.

Han postar spørjeundersøkjinga på sin eigen facebookvegg, og på grupper som «Barnevernet vil vi ha helt fjernet».

Problemet er at det er ikkje eit representativt utval Fardal når. Han når dei som allereie hater barnevernet. Resultatet av spørjeundersøkelsen er gitt av kven han spør. I tillegg har Rune sjølvsagt endra litt på spørsmåla, som han ikkje meinte var gode. UiB har antakeleg køyrt ein del rundar på spørsmåla, for å sørge for at dei ikkje legg føringer på svara. Det drit Fardal i, for han meiner dei ikkje var gode nok.

For at ein slik undersøkelse skal ha ein verdi må spørsmåla stillast til eit representativt grunnlag av befolkinga. Det finst statistiske metodar for å berekne kor stort eit slikt utval bør vere, avhengig av konfidensintervallet du vil ha i svaret. Det finst metodar for å sørge for at utvalet vert så gjennomsnittleg som råd og. Men det bryr ikkje Fardal seg om.

Dette avslørar Rune Fardal totalt. Han bryr seg ikkje om kva som er rett; han har rett. Tidlegare har han køyrt hart på det han kallar manglande faglegheit hjå barnevern og folk som jobbar på feltet. Her oppviser Rune Fardal totalt manglande faglegheit innan statistikk. Det har han forsåvidt oppvist før og

Det er tydeleg at for Fardal er det ikkje viktig kva som er rett og galt, eller kva som er vitenskap. Det som er viktig er at mannen i kvit frakk har rett. At han vil gjere seg sjølv til latter om han tek opp tala han får i akademiske samanhenger ser ikkje ut til å plage.

Miljøet rundt han er i ferd med å verte eit stadig meir lukka ekkokammer, der kritiske røyster vert systematisk fjerna, og kun hyllest av det rådande verdsbiletet får stå. Det er det motsette av vitenskapen, det er det motsette av det Rune Fardal påstår han representerer. Men det bør vere tydeleg for alle at det er eit miljø utan aksept for kritikk eller korreksjon. Dette er cargo cult science. Og det fører ikkje til auka gjennomslag for Rune.

Hater Rune Fardal brått Israel, eller er det bare vanskelig å velge venner?

Rune Fardal deler en video fra Robert D. Steele.

Hvem er så denne Steele?

Han er del av det samme, svært konspiratoriske, nettverket som Rune Fardal – ITNJ, som jeg har skrevet om tidligere.

Det Rune Fardal ikke nevner er at Steele faller i den klassiske anti-jødiske konspirasjonsleiren, med boktitler som China Wuhan Coronavirus: Counterintelligence Appraisal – A Zionist Bio-War False Flag Attack?, eller hva med TRUMP PEACE PLAN: Sheer Genius — Israel Gone by 2022 (Trump Revolution Book 48)? Begge disse har åpenbart en sterkt antijødisk slagside. Omtalen av boken er ikke mindre ekstrem:

Our President knows full well that the Zionists were responsible for 9/11, with planning beginning in 1988 when the Twin Towers were declared a hazard that must be manually dismantled by 2007.

Our President is also fully familiar with the Mossad pedophilia entrapment and blackmail rings used to control US politicians, judges, prosecutors, media voices, and celebrities.

It is a huge mistake to react to the President’s notional peace plan as if it were real, or in isolation from the looming demise of Zionism. 9/11 and pedophilia disclosures are going to make every Jew in America immediately denounce Zionism and call for the eradication of every organization representing Zionism.
[…]
President Trump will continue to do theatrics with the Zionists until they are such an obvious political liability within the USA that he is able to dump them. The Democratic candidates for the presidency are rejecting Zionist money and keeping Jewish voters – this is a message President Trump needs to hear more directly from every leader desiring Middle East peace.

Dette er kjent antijødisk tankegods. De onde zionistene står bak det meste som er galt i verden. At Robert D. Steele er så høyreekstrem overrasker desverre ikke. Det som overrasker meg, er derimot at Rune Fardal, som er medlem av det suverent mest israelsvennlige partiet, Partiet de kristne, velger å støtte ITNJ og Steele. Rune Fardal har gjentatte ganger sitert MIFF, og henvist til Israels (påståtte) rett til å forsvare seg.

Nå mener jeg det er viktig å skille mellom jøder og staten Israel. Å kritisere Israel er stortsett uproblematisk – men det er ikke det Steele gjør. Steele anklager jøder, og staten Israel, for å stå bak terrorangrepet 11. september. Steele anklager jøder for å stå bak korona-viruset. Og mange andre saker:

The Zionist end-game that the US neo-conservatives are support calls for the introduction of 150,000 US troops into Syria. If that happens, our President will lose his base – the Alt-Right is furious over the missile attack.

Vet Rune Fardal hva slags ekstremisme han støtter her? Hvordan faller dette sammen med støtten han – og partiet – viser til staten Israel? Dette er klassisk anti-jødiske konspirasjonsteorier, spredd av Rune Fardal, medlem av PDK og selverklært Israelsvenn.

Jeg gjentar det jeg har sagt tidligere. Rune Fardal sprer konspirasjonsteorier, uten realitetsorientering. Han deler tankegods med et bekmørkt, høyreekstremt konspirasjonsmiljø. Han forholder seg ikke til verden, han forholder seg utelukkende til hvordan han tror verden ser ut – og er ikke åpen for korreksjoner.

Rune Fardal avviser det han foraktsfullt kaller MSM. Kanskje han ikke burde det. Kanskje er det ikke MSM som er problemet, men at Rune Fardal er ute av stand til å ta imot korreksjoner?

Rune Fardals økonomiske rot.

Rune Fardal ved Familiekanalen har fått avslag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på grasrotandelen fra Norsk Tipping — og det skulle bare mangle.

Grunnlaget tilsynet anfører er to ting:

  • Virksomheten fremstår ikke som klart lokal eller regional, men har et landsdekkende preg.
  • Familiekanalen bærer preg av å dekke privatøkonomiske omkostninger

De har selvsagt rett, på begge punkter. For å slå fast at Fardal hadde landsdekkende aktivitet, bør det være tilstrekkelig å minne om at han endret navnet på facebooksiden fra Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway, til Family Channel – Focus on Family & Human Rights – Vestland. URLen inneholder fortsatt familiekanalennorge.

Vedtaket er tilgjengelig i sin helhet. Det er også det opprinnelige varselet, Rune Fardals første tilsvar, og Fardals siste tilsvar. Sistnevnte har dårlig kvalitet, ettersom det måtte tas fra en av hans videoer.

Han endret altså navn på facebooksiden, og spesifiserte at virksomheten var regional i vedtektene, i håp om å beholde grasrotandelen. Alt dette er dokumentert i det første tilsvaret Rune Fardal sendte Lotteritilsynet. At virksomheten er landsdekkende er forsåvidt greit dokumentert i dette albumet av facebooksiden Dr. Fardal.

I sitt andre tilsvar anførte Rune Fardal at dette uansett var uproblematisk, all den tid redigering og publisering av intervjuer foregikk i Bergen. Nå er det verdt å minne om formålsparagrafen i Familiekanalen, som altså sier at formålet med foreningen ikke er å publisere og redigere amatørvideoer… Han har altså ingen forståelse av at formålsparagrafen forplikter.

Fardal drar også inn fotballklubber, som han mener har aktivitet over hele landet. Til det er det å innvende at grasrotmidlene går til breddeidretten; ikke elitesatsningen. Og i de lavere nivåer er seriene regionale, ikke nasjonale. De bryter således ikke dette vilkåret.

For å sitere Lotteritilsynet:

Lotteri- og stiftelsestilsynet ser at sammenkomster, møter, seminarer og lignende skjer på regionalt nivå, men at enheten har kostnader som viser at også en betydelig del av aktiviteten skjer utover det lokale og regionale.

Videre har Lotteritilsynet konkludert med at Rune Fardal blander privatøkonomi og foreningens økonomi. Her kan man ikke annet enn å konkludere med at de har rett, og at Fardal ikke forstår innvendingene som kommer.

I sitt tilsvar skriver Rune Fardal følgende:

Dette må tilsynet ha vært opperksom på for de nevner selv nederst på side 2 en faktura der Rune Fardal har gitt bistand, og der beløpet er innbetalt til FAMILIEKANALEN. Kontoen står i Rune Fardals navn, jmf foreningens prokura.

Det er derfor åpenbart at grasrotmidler ikke benyttes til privatøkonomiske interesser. Når regneskapet så viser at Rune Fardal har ca. 30.000,- til gode for utlegg han har privat lagt ut for, så kan man ikke argumentere for at grasrotmidler brukes til privatøkonomiske interesser,når Rune Fardal belaster noen private regninger (Netflix, Itunes, Sats og Kampsportsenter) på FAMILIEKANALENS konto. Disse belastninger føres mot Rune Fardals konto i Familiekanalens regnskaper.

Min uthevning.

For det første må det bemerkes at Rune Fardal ikke har forstått prokura. Prokura gir ham rett til å handle på vegne av foreningen. Det gjør ikke ham til foreningen. Det normale er at kontoen står i foreningens navn, men at den eller de som har prokura har fullmakt til å bruke midlene. En slik fullmakt stammer fra medlemmene i foreningen, gjennom vedtekter og årsmøte, som gir et slikt mandat. All den tid foreningen neppe har en reell medlemsmasse eller et reelt årsmøte er det en formalitet, men Fardal har selvfølgelig ignorert det. Å ha kontoen i eget navn er uansett feil.

Videre belaster Fardal foreningens konto (som ikke er foreningens konto, men hans) med private regninger. Det er en uting. Den ryddige måten å gjøre det på er selvsagt å overføre penger til Rune Fardal, og så betale regningene. Dette er noe av det samme rotet som Fardal ble anklaget for i 2016. Det ser ikke ut til at han lærte av den dommen.

Nå er i og for seg ikke dette heller ulovlig, gitt at det blir regneskapsført på rett måte – men det er uheldig, og det ødelegger for sjansene til å motta støtteordninger som grasrotandelen. Det kreves mer av foreninger som får offentlig støtte enn av rent privat driftede foreninger.

At han mister grasrotandelen er således ikke urimelig, men heller det man må forvente gitt situasjonen.

Videre hevder Rune Fardal at bistand til foreldre blir gitt av Rune Fardal, mens intervjuer blir foretatt av Familiekanalen. Dette viser i beste fall en uheldig rolleblanding. Videre er det verdt å merke seg at Familiekanalen ble registrert som følge av kritikk om at han tok betalt for tjenester, uten å ha et registrert foretak å fakturere fra. Her tilpasser han seg kritikken som kommer fra tilsynet, uten å huske hva han har sagt tidligere.

Summa summarum er jeg ikke overrasket over utfallet. Det var gitt fra første dag at Fardal ikke hadde rett på grasrotandelen, og at han i etterkant har prøvd å tilpasse seg regelverket, men ikke greid det finner jeg heller ikke overraskende. Når han ikke lærte av 45 dagers ubetinget fengsel i 2016, er det neppe overraskende at han ikke får det til denne gangen heller. For det er identiske forhold: økonomisk rot mellom ulike juridiske personer.

Rune Fardal hevder også å ha sendt regneskapet til Skatteetaten, og at de ikke har noe å utsette på de. Nå er jo problemet at et regneskap i seg selv bare er tall. Spørsmålet er om tallene stemmer. Om de ikke stemmer, er regneskapet verdiløst. Forrige gang fikk han sin kone idømt femten dager betinget fengsel. At hun tør sitte i styret i Familiekanalen forstår jeg ikke.

Alt i alt bekrefter dette svært mye av det folk har kritisert Fardal for: en total sammenblanding av foreningens og egen økonomi, og at han har brukt donasjoner til å dekke privatøkonomiske utlegg.

Det er også verdt å nevne at donasjoner via Vipps går til Fardals private telefonnummer. Det ryddige hadde selvsagt vært å registrere foreningen i Vipps – men da måtte han betalt gebyr… det vil han vel ikke?

I sin siste video klager han også over at Willoch/Bore har tatt utleggspant i huset hans, til tross for at konen har særeie. Det er godt mulig Rune Fardal og konen har særeie – seg imellom. Men så lenge en slik avtale ikke er tinglyst, forplikter den ikke kreditorer. Om den var tinglyst, er det korrekt at kreditorer ikke kunne gått etter konens eiendeler for å dekke krav mot Rune Fardal – men så lenge dette ikke er tinglyst kan de det. Konen må eventuelt kreve dette erstattet fra Rune Fardal i ettertid. Jeg har en viss forståelse for at hun reagerer med å søke separasjon når det for andre gang på få år varsles tvangssalg av deres felles bolig, på grunn av Rune Fardals oppførsel.

Men som vanlig skylder han på nettroll. Det er Ken Joar Olsen, og andre sin feil at det har gått slik. Det er det ikke. Det er Rune Fardal som har fallt for eget grep.

Han kan lure seg selv, men ikke la han lure deg også.

Dobbeltmoral. Dobbelt så bra?

Rune Fardal har lenge tatt til orde for at barn må ha partsrettigheter, og at barn må bli hørt. Han har tatt til orde for at barnevernet må legge mer vekt på barns mening. Og han har tatt til orde for ytringsfrihet.

Det er verdt å sitere formålsparagrafen i Familiekanalen, foreningen han er leder for:

Foreningen har til formål å informere og øke forståelsen for menneskeretter i vår region. Region er definert som Vestlandet.

Ytringsfrihet er en del av menneskerettene, både i FN og EMKs utgave.

Men enkelte grupper skal ikke ha ytringsfrihet, ifølge Rune Fardal. Spesielt ikke de som er uenige med han.

Fra facebooksiden til Rune Fardal.

Greta Thunberg er en slik person. Hun skal latterliggjøres for sine ytringer, og trues med at barnevernet burde gripe inn.

Det å bruke psykiatri og barnevern mot dissidenter er noe vi forbinder med Soviet, og andre totalitære regimer. Det er ikke en tradisjon vi bør importere.

At Rune Fardal ikke greier å komme med saklig argumentasjon, men gang på gang ender opp med grove personangrep, og attpåtil roper på barnevernsetaten bør være en vekker. Rune Fardal jobber ikke for menneskerettigheter. Rune Fardal jobber for sitt ego.

Rune Fardal og Familiekanalen mister grasrotandelen

Rune Fardal og Familiekanalen har samlet inn penger via grasrotandelen til Norsk Tipping. Så langt har han fått inn rett i underkant av 35000,- så det er åpenbart en spilleglad gjeng.

Innsamlede midler så langt

Men det ser ut til å være slutt på dette, etter tips til Lotteritilsynet, blandt annet fra undertegnede.

Det er varslet at Familiekanalen vil slettes fra grasrotandelen, og således vil de opptjente midlene gå tilbake til Norsk Tipping. Fardal vil ikke få de i overkant av 30000,- utbetalt.

Det bør han gjerne være glad for, for om ettersynet hadde kommet senere hadde han risikert krav om tilbakebetaling av midlene.

Grunnlaget for slettingen later til å være at Familiekanalen ikke tilfredsstiller de kriteriene som er oppstilt i forskriften, nærmere bestemt at Rune Fardal ved Familiekanalen har virksomhet utover det rent lokale eller regionale, ved at Familiekanalen søker å dekke hele Norge, og til dels saker utenfor Norge.

Ifølgje forskrifta § 3 tredje ledd kan ikkje organisasjonar som har  aktivitet utover det lokale eller regionale delta i ordninga. Det går fram av FAMILIEKANALEN sine vedtekter at formålet er «å informere om menneskeretter». Formålet skal oppnås gjennom intervju, samtalar, arrangere konferansar og nyheitsformidling. På organisasjonens Facebook side «Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway» går det blant anna fram at organisasjonen har hatt aktivitet i form av intervju og samtaler i Oslo, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Buskerud og Akershus. Namnet på Facebook sida «Focus on Family & Human Rights in Norway» vitnar også om at organisasjonen har som mål å dekke heile Noreg. På bakgrunn av dette er det vår vurdering at FAMILIEKANALEN har aktivitet utover det lokale og regionale og difor ikkje kan delta i Grasrotandelen, jf. forskrifta § 3 tredje ledd bokstav f.

Det viser også at det virker å kontakte offentlige tilsynsorgan om feil. For Familiekanalen oppfyller ikke kriteriene for å delta i ordningen.

Rune Fardal kaster stein i glasshus.

Rune Fardal kritiserer Aftenpostens artikkel om Ken Joar Olsen.

Kritikken fra Fardal er som vanlig hul og personfokusert. Han skriver:

Aftenposten kommer til å vokne opp til blåmandag når de forstår at de har latt seg bruke til å fremstille et så falskt bilde av dette #nettrollet. Ekstremt dårlig resesrch. Men i tråd med hvordan aftenposten brukes for å beskytte barnevernet. #trollet har en funksjon og det er å så splid. Men de aller fleste tar avstand fra hans angrep på barn og familier.

Dette er intet mindre enn et personangrep fra Fardal, uten substans. Legg merke til at Rune Fardal ikke skriver hva som er galt, eller hvorfor han kommer med kritikken. Bare at Aftenposten har gjort dårlig research.

Leser man artikkelen fremstår ikke dette som troverdig. Aftenposten tar for seg forhistorien til Olsen, og de ser ut til å ha satt seg relativt grundig inn i saken – og også lest sakens dokumenter.

Videre fremstår Ken Joar Olsen også som reflektert i saken, og om hvorfor de fortsetter saken i EMD, etter å ha fått barnet tilbake sier Olsen følgende:

– For oss er det utrolig viktig at det blir plassert et ansvar for hva som gikk galt i saken, også av preventive hensyn, sier Ken Olsen.

– Vi vil at denne saken skal være med på å forandre barnevernet. Det ville gi vår smerte en form for verdi og mening.

Olsen ser altså en verdi, i at saken kan få nytte for andre. Det er i motsetning til de uttalelsene f.eks. Lobben kom med i etterkant av sin sak; hun og Reikerås fokuserte kun på Lobben, og ikke endringene i rettsvesenet. Lobben hadde fokus på å få sønnen hjem, noe Reikerås er omtrent alene om å mene at er en naturlig følge av dommen.

Jeg heier på Ken Joar her. Han fremstår som reflektert og analytisk i sitt forhold til BV, og er åpen på at han har gjort feil. Det er sterkt, og det er modig.

Fardal levner jeg derimot ingen respekt i denne saken. Det er også verdt å minne om at Rune Fardal støtter Dennis Bowen, tilsynelatende fullstendig ukritisk. Bowen er dømt for vold mot sine egne barn.

Fardals status på Facebook

Rune Fardal søker støtte fra BUFDIR.

Rune Fardal anklager regelmessig andre for å være betalt av Barnevernet. Undertegnede, Ken Joar Olsen, Arbeid mot Rettferdighet, Forulempingstilsynet, også videre har blitt anklaget for dette på ulike tidspunkt.

Fardal anklager andre for å være betalte mindguards…

Kritikere er selvsagt betalt…

En vanlig konspirasjonsteori i miljøet er at staten finansierer opposisjon mot dem. Dette er utvilsomt samlende, og definerer staten som en fiende. Dette har ikke Rune Fardal dokumentert på noe som helst vis. Han har kun påstått det, uten fnugg av dokumentasjon.

Slik dokumentasjon finnes selvsagt ikke, heller. Undertegnede har aldri fått statlig støtte, utover studielån (som er betalt tilbake).  Og studiestøtten var ikke på et fagområde som var relevant for Barnevernet.

Fardal, derimot, har spurt BUFDIR om hvilke støtteordninger de har. Han ønsker altså å bli betalt av direktoratet som er ansvarlig for den statlige biten av Barnevernet, som blant annet har ansvar for adopsjonssaker, fosterhjem også videre.

Og ja, vi kan dokumentere det. Les selv!

Gang på gang har Fardal kommet med svært grove angrep på Mari Trommald, som er direktør for dette direktoratet, og anklaget henne for grov uforstand.

Like fult ser Rune Fardal seg tjent med å søke støtte derfra. Så still deg spørsmålet: hjelper Rune Fardal folk,eller er han ute etter å sikre seg selv? Han tar betalt for intervjuer, uten å fortelle sine seere om det. Han støtter fedre som er dømt for grov vold mot sine barn.

Hvilken troverdighet har Rune Fardal?