Avslag — som forventet.

Vi har tidligere omtalt Rune Fardal og Familiekanalens forsøk på grasrotandel. Det var tålelig åpenbart at de ikke oppfyllte vilkårene, ved å ikke ha utelukkende regional eller lokal aktivitet.

Nå har svaret på klagen fra Fardal kommet.

Aktiviteten var spredt over hele landet – og dermed har ikke Familiekanalen krav på støtte. Underveis i klageprosessen greide Rune Fardal å dokumentere at en rekke andre problematiske forhold også eksisterte – for eksempel sammenblanding med privatøkonomi.

Temaet er regulert i forskrift om grasrotandel, som stiller en del krav til mottager. Bl.a. skal virksomheten være regional eller lokal, og det skal ikke understøtte nærings- eller privatøkonomiske interesser. Etter §9 i denne forskriften er det enheten som har dokumentasjonsplikt for at de oppfyller krav.

Det greide ikke Familiekanalen å dokumentere.

Det er en mye penger det er snakk om. Over 200 000,- faktisk. Disse midlene vil nå inngå i Norsk Tippings alminnelige overskudd, og bli fordelt til aktverdige formål utenom grasrotandelen. For de fleste av oss er 200 000,- i året en betydelig sum. Kanskje han skal være glad for at det ble stoppet før det ble utbetalt? For ellers hadde han fått tilbakebetalingskrav.

Angående vedtektsendringer og navneendringer skriver Lotterinemda følgende:

Lotterinemnda legger i denne saken ikke avgjørende vekt på at det etter endringen av vedtektene nå står at formålet er å informere og øke forståelsen for menneskerettigheter i regionen Vestland. Endringen har skjedd etter tilsynets varsel og fremstår som en tilpasning. Utover endringen i vedtektene og av navnet på Facebook-siden, er det ikke opplyst om forhold som viser at det samtidig har skjedd endringer i formålet eller aktiviteten til klager.

Kort sagt – nemda tror ikke på Rune Fardal og Familiekanalen. De sier dette er ren proforma-tilpasning, og ingen reell endring i aktiviteten. Det ser vi også i familiekanalens aktivitet; de engasjerer seg stadig i f.eks. Lobben-saken, som ikke tilhører Bergens-området, som Fardal selv hevder er lokalområdet i vedtektene. Publiseringen skjer på en facebookside som er tilgjengelig for hele landet.

Videre reagerer tilsynet på sammenblandingen med privatøkonomien. Det er i så måte verdt å minne om at Rune Fardal er dømt for økonomisk kriminalitet tidligere. Også den gang var uheldige sammenblandinger et tema.

Konklusjonen fra nemda er uunngåelig:

Nemnda legger etter dette til grunn at klagers virksomhet ikke er lokalt eller regionalt avgrenset. Klager er ikke grasrotberettiget, og nemnda er enig med tilsynet i at klager skal slettes som grasrotmottaker, jf. forskrift om grasrotandel §3 tredje ledd, bokstav f, jf. fjerde ledd

Så hva har Fardal gjort? Han har startet foreningen Familiekanalens venner, og meldt den inn i ordningen.

Vi spår at det ikke blir noen større suksess. Om du har denne som grasrotandel, anbefaler vi deg å velge en annen, verdig mottager. For ellers går fort grasrotandelen til det alminnelige overskuddet i Norsk Tipping.