Marius dømt. Igjen.

Marius Reikerås ble for et par år siden dømt for brudd på domstolloven – nemlig å utøve advokatvirksomhet uten bevilling. Den dommen ble opphevet av Gulating, på grunn av formelle feil. Ankeskrivet hans til lagmannsretten var i sin tid meget underholdende lesing.

Nå har imidlertid andre runde kommet – i Bergen tingrett – ettersom den forrige dommen ble opphevet.

Dommen er fornøyelig lesing. Den er usedvanlig grundig, og det er tålelig åpenbart at retten ikke vil at formelle feil skal føre til en runde til. Merkelig nok har ikke Reikerås nevnt dommen offentlig… Og han møtte opp i rettssaken – og hadde oppnevnt forsvarer.

Reikerås har fått oppnevnt forsvarer, som forøvrig gjør usedvanlig lite av seg. Man kan nesten mistenke at Reikerås ikke har forsøkt å samarbeide med forsvareren – men det blir spekulasjoner.

Reikerås sitt eget forsvar følger et par linjer:

  1. Dette er dobbeltstraff. Ettersom saken har vært oppe til doms før kan den ikke taes opp en gang til, ref EMK.
  2. Forholdene er foreldet.
  3. Det er ikke stadig rettshjelp.

Når det gjelder første punkt er det åpenbart ikke snakk om dobbeltstraff; den forrige straffedommen ble opphevet, og er altså i sin helhet ugyldig. Det fører til at saken må taes opp til doms på nytt. Dette er usedvanlig pedagogisk forklart i dommen.

Når det gjelder foreldelse, så er det litt desperat. For forholdene var ikke foreldet når det opprinnelige forelegget ble utstedt. Dermed er fristen avbrutt.

Når det gjelder påstanden om stadig rettshjelp… Jeg har tatt for meg det. Det er stadig rettshjelp det Marius bedriver. Som retten bemerker er 5 saker for Høyesterett på to år et rimelig stort omfang. I tillegg kommer alle saker for andre domstoler og andre offentlige organer, som Reikerås ikke nevner.

Videre, og det er nå det blir ustyrtelig morsomt:

I retten har ikke Reikerås bestridt at han har opptrådt som prosessfullmektig i de sakene som det er henvist til, men han sier det er helt sporadisk at han yter rettshjelp, og det dreier seg om personer som søker hans hjelp uten at han på annen måte er involvert i deres saker.

Mine damer og herrer, Marius Reikerås bedriver ikke stadig rettshjelp! Han bare profilerer seg med at han tilfeldigvis fører saker for EMD (Lobben-saken). At han har vært innblandet i så mange rettssaker har utelukkende sammenheng med at folk ber pent om det – og han tar ikke betalt…

Det står ikke til troende. I f.eks. Sagvolden-saken engasjerte Reikerås seg sterkt, for Bjørn Sagvolden. I Skarsvåg-saken engasjerte Marius Reikerås seg sterkt, både på facebook og med skriv til domstolene og fengselet.

Eller som Reikerås selv skriver:

Du sitter på kontoret en tidlig sommerkveld i juni,og plutselig dukker det
opp to ukjente personer på din dør.

Han holder altså kontor, og tar seg råd til å betale for det. Og hevder at rettshjelpen ikke er stadig eller erhvervsmessig… Do the math…

Det framstår ikke som spesielt sporadisk heller, med fem saker i Høyesterett på to år. Men; som tiltalt i en sak kan Reikerås lyve så mye han vil uten konsekvenser. For EMK garanterer at man ikke har plikt til å inkriminere seg selv. Og det bør Reikerås være glad for i dette tilfellet.

Videre skriver retten:

Retten finner det klart at vedtaket om å tilbakekalle advokatbevillingen i 2009 ikke er en nullitet. Retten legger vedtaket til grunn uten nærmere prøving. Vedtaket skal da
respekteres også av Reikerås så lenge det ikke er opphevet eller endret, jf. Johs. Andenæs alminnelige strafferett 5. utgave side 168.

I tillegg bør det nevnes at Reikerås saksøkte staten – men betalte ikke rettsgebyret, i et forsøk på å få bevillingen tilbake. Så den saken er rettskraftig…
Videre lister dommen opp følgende opptredener i Høyesterett:

  • HR-2013-01745-U
  • Sak 2012/398
  • Sak 10-17-093836MED-BERG
  • HR-2013-02339-U
  • HR-2013-02157-U
  • HR-2014-00283-U
  • HR-2014-00541-U

Saker i de lavere domstoler er ikke nevnt, heller ikke f.eks. saken mot Skarsvåg. I flere av dommene fra Høyesterett er sakene avvist fordi Reikerås var prosessfullmektig. Det er eksempel på hvilken skade Reikerås har påført sine klienter:

På bakgrunn av det store antall saker A har opptrådt i for Høyesteretts ankeutvalg og underinstansene over flere år, finner utvalget det klart at A driver «stadig rettshjelpvirksomhet», jf. tvisteloven § 3-3 fjerde ledd annet punktum. A oppfyller ikke vilkårene i domstolloven § 218 ettersom A sin advokatbevilling ble tilbakekalt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 9. mai 2009.

Utvalget finner det derfor enstemmig klart at anken må avvises, jf. tvisteloven § 30-9 annet ledd.

Les dette igjen. Reikerås oppførsel har påført sine klienter et rettstap! De burde ha svært godt utgangspunkt for et søksmål mot vinkelskriveren. Reikerås driver ulovlig. Han  har ikke forsikring, han har ikke sikkerhetstillelse, og han er ikke underlagt regelverket andre advokater må følge – for å forhindre rettstap. Derfor er Reikerås virksomhet skadelig!

Og nå er han dømt for det.

Kort sagt kommer ikke Reikerås godt ut av denne dommen. Han framstår som litt tafatt i sitt forsvar, som konsekvent blir avkledt som grove misforståelser av både norsk lov og EMD, med solide kildehenvisninger fra dommeren. Kanksje det er derfor Reikerås ikke vil at folk skal vite om det?