Marius Reikerås tvilsomme kilder.

Marius Reikerås har atter en gang hengt seg opp i den infamøse Bjelland-saken:

Saken er forsåvidt veldig uinteressant. En nabokrangel har eskalert, og inkluderer plutselig offentlige etater. Det har vært en serie rettssaker fra Bjelland sin side, og påstandene mot Fjell kommune har bokstavelig talt haglet.

Men Reikerås sjekker selvfølgelig ikke bakgrunnen i saken. Det gjør jeg. På sin nettside, www.lurtavfjellkommune.net/, skriver Frank Bjelland følgende om rapporten fra Deloitte:

Som det fremgår av rapporten fra Deloitte har Ordføreren i Fjell kommune begrenset mandatet til Deloitte.

Dette gjør hun fordi hun ikke ønsker at Deloitte skal fremlegge dokumentasjon på at det er kommunen som har endret grensene våre uten samtykke fra grunneierne.

Ordføreren ønsker heller ikke at det skal bli avdekket at kommunen ikke har forholdt seg til Plan-og bygningsloven/Delingsloven.

Til avslutning vil jeg presisere at det er Fjell kommune som er den som utarbeidet bestillingen til Deloitte.

For det første var altså varselet mulig korrupsjon og/eller kameraderi i Fjell kommune. Samtidig kritiserer Bjelland at mandatet til Deloitte ikke er å overprøve kommunens saksbehandling! Den saksbehandlingen har vært gjenstand for en rekke rettssaker, der Fjell kommune systematisk har vunnet. Kjære Reikerås og Frank Bjelland: Formålet med granskningen av «varselet» var ikke å prøve realitetene i saken, men om saksbehandlingen har vært forsvarlig. At Reikerås ikke evner å skille mellom ulike sider av en sak er intet nytt!

Men hva står så i rapporten? Du kan alltids lese den selv. Men på side 11 kan man lese følgende, som er interessant, og forteller litt om Bjellands motiver:

Deloitte har både skriftlig og muntlig bedt varsler konkretisere de forhold som varsler påstår utgjør korrupsjon/kameraderi, uten at varsler har kunnet presisere dette i særlig grad. I løpet av Deloittes undersøkelser har varsler bekreftet overfor Deloitte at han anser de overnevnte punkter som korrupsjon/ kameraderi.

Det føyer seg inn i bildet. Bjelland tror ikke på at han varsler, han vil bare ha enda en runde om saken sin – som fra før har minst følgende runder i rettssystemet:

  • Bergen tingrett 16-084753TVI-NOHO, dom avsagt 7.9.2016.
  • Bergen tingrett 16-084753TVI-NOHO, kjennelse avsagt 3.1.2017.
  • Nordhordland tingrett 09-201944TVI-NOHO, dom avsagt 14.9.2010.
  • Gulating lagmannsrett LG-2010-175007, dom avsagt 30.9.2011
  • Frostating lagmannsrett LF-2015-135335, kjennelse avsagt 15.10.2015
  • Nordhordland tingrett 16-084753TVI-NOHO, dom avsagt 7.9.2016
  • Bergen tingrett 16-084753TVI-NOHO, kjennelse avsagt 3.1.2017

Saken er altså behandlet i rettssystemet. Bjelland har tapt. Rapporten går nærmere inn på et par av sakene, men trenden er tydelig: Dette er ikke varsling, det er bare et forsøk på å få vurdert saken i en ny kanal, ettersom kommunen og rettsvesenet ser seg ferdige med saken!

I tillegg vil jeg gjerne ta med følgende avsnitt, i sin helhet:

Det er ved Deloittes undersøkelser ikke avdekket grunnlag som er egnet til å verifisere påstander om forhold knyttet til korrupsjon/kameraderi i kommunen i forbindelse med kommunens oppmålingsforretninger på varslers eiendom. Deloitte har undersøkt om det kunne identifiseres relasjoner, verdioverføringer eller lignende, som kunne gi indikasjoner på at det er gitt eller mottatt «utilbørlige fordeler» ved behandlingen av oppmålingssaker som gjelder varslers eiendom. Det er ikke identifisert slike verdioverføringer eller annen informasjon som understøtter påstanden i det informasjonsgrunnlag som Deloitte har gjennomgått. Deloitte har heller ikke identifisert særlig nære relasjoner mellom nabo, varsler eller andre berørte parter og kommuneadvokaten og/eller saksbehandlere i kommunen, som er egnet til å danne grunnlag for påstander om at noen har blitt fordelaktig behandlet ved misbruk av stilling eller posisjon.

Dette hopper Reikerås og Bjelland bukk over: Deloitte har ikke funnet noe som tyder på at kommunen har opptrådt korrupt, eller på annen måte gjort saksbehandlingsfeil. Kommunen får noe kritikk for måten de har kommunisert med Bjelland på – og samtidig har jeg en viss forståelse for at kommunen er lei av saken…

Det kritikkverdige her er at Marius Reikerås ukritisk videreformidler Bjellands synspunkter, totalt uten reservasjoner eller kommentarer. Bruker man fem minutter på å undersøke saken innser man at Bjelland ikke har noen sak lengre – han har prøvd den i det nasjonale rettsvesenet, og tapt!

Det kan kanskje være på sin plass å minne Marius Reikerås på denne saken, som gjaldt det å viderebringe injurierende påstander?