Joda, dommen er rettskraftig, Kirsten.

Kirsten Leikny Femundsenden hevder tvangssalgene av hennes hus ikke er gyldige, og at dommene ikke er rettskraftig.

Statusen er en del lengre, men jeg ser ikke poeng i å klippe inn hele. Som vi skal se er det ikke rett.

Dette er selvsagt galt. Når det gjelder hytten, som hun i senere tid har tatt opp, har hun selv medvirket i en video der det kommer frem at saken er avvist av Høyesterett. Når en sak er avvist av Høyesterett er endelig dom fallt, og den kan ikke ankes videre. Reglene for dette følger av tvisteloven, §19-14. Innklaging til EMD påvirker ikke dette, og kan ikke gis oppsettende virkning. Følgende er hentet fra LB-2015-161547:

 «Det er uten betydning at A har sendt klage til EMD. Hvis Den europeiske menneskerettsdomstol skulle komme til at saksbehandlingen var i strid med EMK, vil dette kunne påberopes som en gjenåpningsgrunn, jf. tvisteloven § 31-3 første ledd bokstav d. Men klagen i seg selv kan ikke lede til gjenåpning. Lagmannsretten kan for øvrig ikke se at det foreligger brudd på EMK, jf. tvisteloven § 31-4 bokstav b.»

Dette er tilfeldigvis Sagvolden-saken, så vi får anta at Marius Reikerås er kjent med den…

Hun henger seg opp i at kopien hun har fått ikke er signert av dommerene. Det er imidlertid uvesentlig. Det vesentlige er at Høyesterett har en signert kopi i sitt arkiv. Dette følger av domstolloven, §160, annet ledd.

Videre kan man alltids lese tvangssalgskjennelsene fra ting- og lagmannsretten. For å oppsummere det kort – Femundsenden har ikke en sak. Hele argumentasjonen hennes bygger på en rekke misforståelser. Som et eksempel kan nevnes at hun (og Marius Reikerås) ikke har forstått forskjellen på beslutningen om tvangssalg, fravikelse, og bekreftelse av salget.

I tillegg ender sakene med fravikelse – fordi Femundsenden nekter å samarbeide. I en dom fra Frostating lagmannsrett kan man lese:

Hadde Femundsenden samarbeidet hadde hun gjerne kommet bedre i fra det. Det er jo også verdt å minne om at man normalt får en høyere pris ved fritt salg, enn ved tvangssalg. Og Kirsten Leikny Femundsenden hadde følgende eiendommer:

  • Gårdsnummer 244, bruksnummer 19 i Orkdal kommune.
  • Gårdsnummer 8, bruksnummer 13 i Kongsberg kommune.
  • Gårdsnummer 1, bruksnummer 12 i Rennebu kommune.
  • Gårdsnummer 527, bruksnummer 1, festenummer 1657 i Ringsaker kommune.

Det er en omfattende liste eiendommer – og det er ikke urimelig å forvente at man kvitter seg med noen av dem når man har problemer med å betjene gjeld. Som nevnt over har ikke Femundsenden forsøkt å få til nedbetalingsplan, utover å hevde at hun ville være likvid så snart hun vant saken mot NAV (hun tapte) og KLP (hun tapte). Det er også verdt å merke seg at det var høy gjeld på mange av eiendommene.

Når det gjelder eiendomen i Rennebu kommune, forsøkte hun å bruke Marius Reikerås som prosessfullmektig – og da kom selvfølgelig EMK opp. Retten vurderte dette – og kom til at inngrepet var proporsjonalt, mtp. kreditorvern, og den totale mangelen på betalingsvilje hos Femundsenden. Hun forsøkte heller ikke å snakke med kreditor, som går klart frem av dommen, side 8-9. Dommen generelt fremstår som en studie i konspirasjonsteorier.

Femundsenden antar Sør-Trøndelag tingrett bevist motarbeider henne, med hjelp av HAMOS IKS. Hun anfører at det er brukk på grunnloven, EMK, m.v. – men uten å konkretisere bruddene utover å påstå at de eksisterer. Det nærmeste hun og Reikerås kommer konkretisering er å kreve muntlige forhandlinger – som blir avvist av retten med henvisning til relevant praksis fra EMD (side 4 i dommen).

I tilfellet med eiendommen i Ringsaker kommune (Sjusjøen) forsøkte Femundsenden å forstyrre auksjonen så godt som det lot seg gjøre:

Budet på eiendommen ble uansett bekreftet av Hedmarken tingrett 18.04.2016, og ikke anket så vidt meg bekjent. Det er følgelig rettskraftig. I tillegg var dette en fritidseiendom, som normalt har et noe lavere vern mot tvangssalg enn primærbolig.

Eiendommen i Rennebu er ikke solgt enda. Om det er fordi det ikke har kommet inn bud som kreditorene vil akseptere, eller om det er andre forhold bak vites ikke. Grunnboksutskriften viser imdlertid at det er heftelser for totalt 2.2 millioner, inkludert nesten 65000,- i strømregning, 400000,- i sakskostnader til KLP, samt diverse kredittkort og forbrukslån. Av det kan man nok utlede at Femundsenden har levd litt over evne, på lånte penger, når inntekten sank. Det er forsåvidt ganske klassisk – man ønsker å opprettholde levestandard. Og jeg har forståelse for det. Det jeg derimot ikke har forståelse for er den totale ansvarsfraskrivelsen i etterkant.

Videre kommer Femundsenden med regelrett vås:

Det er intet generelt krav om signatur på avtaler i Norge. Faktisk er muntlige avtaler like gyldige som skriftlige – selv om skriftlige er enklere å dokumentere. Om man har denne holdningen til inkasso er det ikke veldig overraskende at man får eiendommer tvangssolgt. For faktum er at det er nok at det foreligger en avtale, og en mislighold betaling iht. avtalen for at inkasso kan skje. Det er ikke formkrav til avtalen. Og videre inndriver innkassofirmaer gjeld på vegne av andre. Det er altså det opprinnelige kravet som må bestrides. Og det er meningsløst å angripe dette med at man ikke har en kontrakt med inkassofirmaet… De driver i henhold til lovverket.

Videre er det åpenbart at samfunnet skal verne over eiendomsretten. Og de som har lånt ut pengene har en eiendomsrett til de – på samme måte som Femundsenden har til sine eiendommer. Her blir det altså en interesseavveining. Og før et tvangssalg har man fått en del brev i posten med informasjon, og man kan tross alt forsøke å fremforhandle en avtale. Det går klart frem av underlaget her at Femundsenden ikke har forsøkt å snakke med kreditor.

Det er så klart mulig hun har klaget det inn for EMD, og at Marius Reikerås kan ha forledet henne til å tro at en dom ikke er rettskraftig før EMD har behandlet den. Det er feil.

Det er også en del av dette jeg har valgt å ikke sitere, ettersom de aktuelle dommene kun er tillatt gjengitt offentlig i anonymisert utgave. Jeg velger med vilje å holde meg til dette – selv om jeg nok tror Femundsenden selv har gjort sakene kjent…

For de som interesserer seg for Femundsenden, kan jeg anbefale tipset Simen kommer med i kommentarfeltet: Diskusjon.no – Følg Jørgen Arne-saken…, der de også streifer innom Femundsenden, og tar med hennes dommer angående trygdesaken og saken mot KLP.

 

Reklame

2 tanker om “Joda, dommen er rettskraftig, Kirsten.”

Det er stengt for kommentarer.